หมวดหมู่: พาณิชย์

1 บัญชีจุฬา


กรมพัฒน์ฯ ดึงนิสิตบัญชี จุฬาฯ วางระบบบัญชีให้วิสาหกิจชุมชน นำร่อง 6 แห่ง

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดึงนิสิตคณะบัญชี จุฬาฯ ร่วมวางระบบบัญชีให้กับวิสาหกิจชุมชน นำร่อง 6 แห่ง ก่อนทำเป็นต้นแบบให้วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ 82,500 แห่งได้นำไปใช้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชน

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมและกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันคัดเลือกนิสิตสาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 6 ทีม โดย 1 ทีม จะมีพี่เลี้ยง 5 คน และจะมีที่ปรึกษา ซึ่งเป็นอาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์ฯ เชื่อมโยงต่อยอดความร่วมมือกับสำนักงานบัญชีคุณภาพ บริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำ สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ และบริษัทเอกชนชั้นนำด้านบัญชี เพื่อร่วมกันศึกษา ค้นคว้า

และวางระบบบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชนนำร่องจำนวน 6 ราย เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และได้ผลลัพธ์สำคัญเป็นต้นแบบของระบบบัญชีสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่สามารถนำไปขยายผลต่อยอดให้กับวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศไทยกว่า 82,500 ราย

ทั้งนี้ นอกจากวิสาหกิจชุมชนนำร่องทั้ง 6 ราย จะได้รับการวางระบบบัญชีต้นแบบแล้ว จะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ตลอดจนการสนับสนุนด้านอื่น ๆ เช่น การตลาดยุคใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในภาพรวม สร้างโอกาสทางการค้า และขยายช่องทางการตลาด เกิดวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องและมีศักยภาพเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นแรงขับเคลื่อนให้กับวิสาหกิจชุมชนรายอื่น และช่วยขยายเครือข่ายให้แก่วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ

ขณะเดียวกัน นิสิตที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับวิสาหกิจชุมชน จะได้นำความรู้ในห้องเรียน มาประยุกต์ใช้จริง ปูพื้นฐานก่อนลงสนามวิชาชีพบัญชีในอนาคต โดยมีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเป็นเครื่องมือ และต่อยอดองค์ความรู้ตลอดการปฏิบัติงานเพื่อวางระบบบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชน

สำหรับ วิสาหกิจชุมชนนำร่องทั้ง 6 ราย ประกอบด้วย ภาคใต้ วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี จังหวัดพัทลุง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น ภาคกลาง วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์ จังหวัดสระบุรี ภาคตะวันตก วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี ภาคตะวันออก วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

และภาคเหนือ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ จังหวัดลำพูน และในระยะแรกนี้ ทั้ง 3 หน่วยงาน มีกำหนดลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี จังหวัดพัทลุง และวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างเดือนมี.ค.-เม.ย.2566

ก่อนหน้านี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการวางระบบบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2565 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับวิสาหกิจชุมชนไทยด้วยพื้นฐานการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง

และเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในทุกภูมิภาคด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำธุรกิจและกฎหมายจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ โดยแต่ละหน่วยงานมีการแบ่งหน้าที่การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างชัดเจนเพื่อให้ความร่วมมือดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จโดยเร็ว

ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการอนุมัติจดทะเบียนจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จำนวน 82,500 รายทั่วประเทศไทย ในจำนวนนี้ เป็นนิติบุคคล 1,300 ราย ทุนจดทะเบียนรวมกันกว่า 650 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งการผลิตสินค้าในหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น อาหาร ของใช้ และสมุนไพร และการให้บริการ เช่น การท่องเที่ยว และสุขภาพ เป็นต้น

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100 BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!