หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 4


ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาท‘บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่’ ที่’AA+’ แนวโน้ม ‘Stable’

       ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ ‘AA+’ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ ‘AA+’ ด้วยเช่นกัน

        สำหรับ เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ชำระคืนหนี้ของบริษัทและนำไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ๆ

        อันดับเครดิตองค์กรของบริษัทมีการปรับเพิ่มขึ้น 2 ขั้นจากอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัท (Standalone Credit Profile – SACP) ที่ระดับ ‘aa-‘ สะท้อนมุมมองของทริสเรทติ้งว่าบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)

        อันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทยังคงสะท้อนถึงสถานะของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของประเทศที่มีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้จากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกลุ่ม ปตท. อันดับเครดิตเฉพาะดังกล่าวยังพิจารณาถึงระดับภาระหนี้ที่สูงขึ้นในช่วงที่บริษัทกำลังขยายกิจการ และยังรวมถึงปัจจัยด้านต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งกดดันกำไรของบริษัท

        ในปี 2565 บริษัทมีรายได้ 1.27 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 65% จาก 7.7 หมื่นล้านบาทในปี 2564 มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในปี 2565 จำนวน 1.4 หมื่นล้านบาท ลดลง 29% จาก 2 หมื่นล้านบาทในปี 2564 โดยอัตรากำไรที่ลดลงเป็นผลมาจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่พุ่งสูงขึ้นในปี 2565

        ในขณะที่การปรับราคาขายไฟฟ้าเพื่อสะท้อนต้นทุนเชื้อเพลิงผ่านค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า Ft ยังคงต่ำกว่าต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นผลให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 8.2 เท่าในปี 2565 จาก 4.8 เท่าในปี 2564

        ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566 ค่า Ft สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นเป็น 154.92 สตางค์ต่อหน่วย ทริสเรทติ้งคาดว่ากำไรของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้นในปี 2566 ซึ่งเป็นผลจากการปรับเพิ่มค่า Ft และอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA จะลดลงไปที่ 5-6 เท่าในปี 2566

        ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 หนี้สินเงินกู้ตามงบการเงินรวมของบริษัทอยู่ที่ 1.3 แสนล้านบาท หนี้เงินกู้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนของบริษัทอยู่ที่ 1.7 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้เงินกู้ของบริษัทย่อยของบริษัท ดังนั้น อัตราส่วนหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนต่อหนี้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 13%

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

        แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’หรือ’คงที่’ สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าโรงไฟฟ้าของบริษัทจะดำเนินงานด้วยความราบรื่นและสามารถสร้างกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้ตามประมาณการ ทริสเรทติ้ง ยังคาดด้วยว่าบริษัทจะยังคงรักษาวินัยทางการเงินในการดำเนินตามกลยุทธ์การขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานแห่งอนาคต

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

        อันดับเครดิตเฉพาะอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นได้หากบริษัทสามารถลดภาระหนี้สินทางการเงินลงได้อย่างมีสาระสำคัญได้อย่างต่อเนื่อง อันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทอาจถูกปรับลดลงหากผลการดำเนินงานของบริษัทถดถอยลงไปจากที่ทริสเรทติ้งคาดหวังไว้อย่างมีนัยสำคัญ หรือสถานะทางการเงินของบริษัทอ่อนแอลงอย่างมากซึ่งอาจเกิดจากการก่อหนี้เพื่อการลงทุนในระดับสูง

        การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสถานะเครดิตของ ปตท. หรือการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทและ ปตท. อาจส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตของบริษัทได้เช่นกัน

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 7 กันยายน 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

อันดับเครดิตองค์กร:

AA+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

 

GPSC24NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

AA+

GPSC256A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

AA+

GPSC258A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

AA+

GPSC26NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 6,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569

AA+

GPSC276A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570

AA+

GPSC29NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 8,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572

AA+

GPSC306A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2573

AA+

GPSC308A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2573

AA+

GPSC31NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 7,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2574

AA+

GPSC326A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2575

AA+

GPSC34NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 6,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2577

AA+

GPSC358A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2578

AA+

GPSC376A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2580

AA+

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 15 ปี

AA+

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

       © บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

      ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!