หมวดหมู่: กรมสรรพากร

ลวรณ แสงสนิท1


กรมสรรพากร ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)

    คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมีทางเลือกในการระดมทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม อันจะส่งผลดีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศ 

      นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรตระหนักถึงความสำคัญของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับการระดมทุนของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากโทเคนดิจิทัลเพื่อ

การลงทุน (Investment Token)) ต่อคณะรัฐมนตรี โดยยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับ Investment Tokenดังต่อไปนี้

1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ออก Investment Token สำหรับการเสนอขาย Investment Token ต่อประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

2. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือ Investment Token สำหรับการขาย Investment Token ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ไม่ว่ากระทำในหรือนอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง”

อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจาก Investment Token จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมีทางเลือกในการระดมทุนด้วย Investment Token เพิ่มเติมจากการระดมทุนด้วยเครื่องมือดั้งเดิม อันจะส่งผลดีต่อการระดมทุน การลงทุน และการจ้างงานในประเทศ รวมทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศ รวมถึงช่วยให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น และทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการเป็นศูนย์กลางการระดมทุนเพิ่มขึ้น

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ  หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!