หมวดหมู่: กรมสรรพากร

ลวรณ แสงสนิท


กรมสรรพากร ขยายระยะเวลาสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ

   คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติขยายระยะเวลาสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเวลา 4 ปี เพื่อเป็นการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจ้างงานผู้พ้นโทษให้มีอาชีพ มีรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมั่นคง จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)

พ.ศ. .... จำนวน 1 ฉบับ

โดยกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษได้ 1.5 เท่า เฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2568”

อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “มาตรการดังกล่าวนอกจากจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการแล้ว ยังช่วยให้ผู้พ้นโทษมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาสังคมของประเทศให้ดีขึ้น”

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!