หมวดหมู่: กรมสรรพากร

ลวรณ แสงสนิท2


กรมสรรพากร สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 เท่า สำหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬา ผ่านระบบ e-Donation

     นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการกีฬาของประเทศ จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ให้ผู้บริจาคให้แก่หน่วยรับบริจาคดังต่อไปนี้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

 

1.การกีฬาแห่งประเทศไทย

2.คณะกรรมการกีฬาจังหวัด

3.สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

4.สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า'แห่งประเทศไทย'หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย

5.กรมพลศึกษา

    อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬาจะช่วยให้องค์กรกีฬาระดับจังหวัดและระดับประเทศสามารถพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรด้านกีฬาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกีฬาของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้อุตสาหกรรมกีฬาและบริการด้านกีฬาในประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง”

      หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!