หมวดหมู่: กรมสรรพากร

ลวรณ แสงสนิท


กรมสรรพากร ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) ออกไปถึง 31 ธันวาคม 2568

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) ออกไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อช่วยส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาการประกอบกิจการของเอกชนในประเทศไทย

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรตระหนักถึงความสำคัญของการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติเข้าสู่ประเทศ รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศและการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎหมายขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อรองรับ

การย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) โดยตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จำนวน ๓ ฉบับ ซึ่งกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ดังต่อไปนี้

๑. รายจ่ายสำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติหักได้ 2 เท่า

๒. รายจ่ายสำหรับการจ้างงานบุคลากรผู้มีทักษะสูงหักได้ 1.5 เท่า

๓. รายจ่ายสำหรับการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงหักได้ 2.5 เท่า ”

       อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การขยายระยะเวลามาตรการภาษีในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติในการย้ายฐานการผลิตเข้าสู่ประเทศไทย ทั้งในด้านการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมด้วยระบบอัตโนมัติ การจ้างงานบุคลากรที่มีทักษะสูงเพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะสูงขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณบุคลากร ที่มีคุณภาพและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”

       หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!