หมวดหมู่: พาณิชย์

1 Bธัชชญาน์พล


พาณิชย์ เปิดรับสมัครองค์กร บริษัท ประเมินระบบป้องกันส่งออกสินค้าใช้ทำอาวุธทำลายล้างสูง

     กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับสมัครองค์กร บริษัท เข้าร่วมประเมินระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ระบบงาน ICP) ตั้งแต่ 13-24 มี.ค.นี้ ก่อนใช้เวลาประเมิน 4 เดือน แล้วประกาศผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้าว่าสินค้าที่ส่งออกจากบริษัทเหล่านี้มีความปลอดภัย ได้รับการตรวจสอบ มีมาตรฐานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ทำอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูงได้ ส่วนปี 65 ที่ผ่านมา มีผู้ผ่านประเมินรวม 26 องค์กร

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมมีกำหนดเปิดรับสมัครองค์กร หน่วยงาน บริษัทที่สนใจขอรับการประเมินรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ระบบงาน ICP) ตั้งแต่วันที่ 13-24 มี.ค.2566 และจะใช้ระยะเวลาประเมินประมาณ 4 เดือนก่อนประกาศรายชื่อองค์กรที่ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1/2566

ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้บริษัทคู่ค้าว่าสินค้าที่ส่งออกมีความปลอดภัยและได้รับการตรวจสอบการใช้และผู้ใช้สุดท้ายอย่างเข้มงวด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การส่งออกสินค้าไทยว่ามีมาตรฐานในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) เทียบเท่าสากล ทัดเทียมกับนานาประเทศ

ทั้งนี้ องค์กร หน่วยงาน บริษัทที่สนใจขอรับการประเมินระบบงาน ICP สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์กรม www.dft.go.th/th-th//Register_ICP_1-2566 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารสินค้าสองทาง กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า 02 528 7500-29 ต่อ 4710 4713 หรือสายด่วน 1385

สำหรับ ระบบงาน ICP เป็นระบบการจัดการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมส่งออก (ส่งออก ส่งกลับ ถ่ายลำ ผ่านแดน และถ่ายโอนเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์) ไม่ให้เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย WMD ภายในองค์กร ประกอบด้วย 6 หลักเกณฑ์ คือ 1.เกณฑ์ความรับผิดชอบและการมอบหมายหน้าที่ในการบริหาร 2.เกณฑ์การตรวจสอบการใช้และผู้ใช้สุดท้าย 3.เกณฑ์การจัดฝึกอบรม 4.เกณฑ์มาตรการจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร 5.เกณฑ์การตรวจสอบและการปรับปรุง และ 6.เกณฑ์การรายงาน

ทั้งนี้ องค์กร บริษัท สามารถยื่นเอกสารและข้อมูลตามความพร้อมเพื่อขอรับประเมินได้ 3 ระดับ ดังนี้ 1.ICP ระดับดี (Basic : B) ผ่านประเมินอย่างน้อย 2 หลักเกณฑ์จาก 6 หลักเกณฑ์ 2.ICP ระดับดีมาก (Intermediate : I) ผ่านประเมินอย่างน้อย 4 หลักเกณฑ์ จาก 6 หลักเกณฑ์ และ 3.ICP ระดับสมบูรณ์ (Total : T) ผ่านประเมินครบทั้ง 6 หลักเกณฑ์ที่ผ่านมา ปี 2565 มีองค์กรที่ผ่านการประเมินทั้งสิ้น 26 องค์กร ประกอบด้วย ระดับ Basic 2 องค์กร ระดับ Intermediate 2 องค์กร และระดับ Total 22 องค์กร

ตั้งแต่ปี 2564 ประเทศไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2564 (มาตรการ End Use End User Control: EUEUC) เพื่อเป็นมาตรการหลักในการกำกับดูแลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD)

โดยเฉพาะสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (DUI) ไม่ให้เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย WMD และยังได้ออกมาตรการสมัครใจ เป็นกลไกเสริมช่วยองค์กร บริษัท ให้สามารถควบคุมการส่งออกสินค้าดังกล่าวด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์สากลตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2564 (ประกาศหลักเกณฑ์ Internal Compliance Program: ICP) ควบคู่กับมาตรการ EUEUC

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!