หมวดหมู่: พาณิชย์

1 BGIT


GIT เซ็น MOU ส.ผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย ทำธุรกิจรับผิดชอบสังคม ป้องสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ลงนาม MOU กับสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย ผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงิน ทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม และปกป้องสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รับมือคู่ค้าเพิ่มความเข้มงวด

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า GIT ได้ร่วมกับนายกิตติศักดิ์ อุดมแดงอร่าม นายกสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่าง GIT กับสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย

เพื่อร่วมดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันตามภารกิจของทั้ง 2 หน่วยงานในการสร้างการรับรู้ธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินไทยให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และประสานความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินไทย รวมถึงสร้างเครือข่ายและบูรณาการกิจกรรมร่วมกันตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน

ปัจจุบัน ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม และปกป้องสิ่งแวดล้อม และหลายประเทศได้เริ่มนำมาใช้ในการกำหนดมาตรการทางด้านการค้า การลงนามใน MOU ครั้งนี้ จะเป็นการร่วมมือกันของ 2 หน่วยงาน ที่จะช่วยกันผลักดันให้ให้อุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินไทย มีการทำธุรกิจแบบมีธรรมาภิบาล สร้างความยั่งยืนต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินของไทยต่อไป”นายสุเมธกล่าว

ที่ผ่านมา GIT เป็นหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก มีหน้าที่หลักในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐานและรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจรที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดการยกระดับฝีมือแรงงาน การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรของอุตสาหกรรมในทุกๆ ด้าน

นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสามารถยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้อยู่ในชั้นแนวหน้าของโลกได้อย่างยั่งยืนในเวทีสากล

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!