หมวดหมู่: พาณิชย์

1 สินิตย์ เลิศไกร


พาณิชย์ เปิด 13 รายชื่อ บริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ดี โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ

พาณิชย์ เปิด 13 รายชื่อ บริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงที่ดี โปร่งใส น่าเชื่อถือ จัดเก็บอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบเจ้าของสิทธิ์และผู้ใช้งาน แนะเจ้าของสิทธิ์เลือกใช้บริการ เหตุได้รับค่าลิขสิทธิ์ครบถ้วน และสร้างความเป็นธรรมให้ร้านค้า และประชาชนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากงานเพลง

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศรายชื่อบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ของหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง จำนวน 13 ราย จากที่สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 32 ราย เพื่อให้ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบว่าบริษัทเหล่านี้ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส น่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับแนวทางที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้การรับรอง

โดยทั้ง 13 บริษัท ได้แก่ ลิขสิทธิ์ดนตรี , เอ็มพีซีมิวสิค , โฟโนไรทส์ , อาร์เอ็มเอสพับลิชชิ่ง , ออลแดนซ์ลิขสิทธิ์ , โรสมีเดียแอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ , ดิจิตอลวันโซลูชั่น , สไมล์มิวสิคไลเซนซิ่ง , ลิขสิทธิ์เพลงไทย , จ้วดจ้าดโปรดักชั่นเฮ้า , ลิขสิทธิ์เพลงดี , มีลิขสิทธิ์ และดีเอ็มซี 2021  

บริษัทเหล่านี้ มีการดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนด โดยเฉพาะการเปิดเผยรายชื่อเพลงที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนจัดเก็บ พร้อมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมการใช้งานเพลง ที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการ

รวมทั้งนำส่งค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญของบริษัทจัดเก็บ ที่ช่วยส่งเสริมระบบลิขสิทธิ์ไทยให้เข้มแข็ง และเกิดประโยชน์กับทั้งผู้สร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ และผู้ใช้งานอย่างรอบด้าน”นายสินิตย์กล่าว

ทั้งนี้ เจ้าของลิขสิทธิ์เพลง จึงควรเลือกใช้บริการบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ที่ดำเนินการตามมาตรฐานที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนด ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะได้รับค่าลิขสิทธิ์จากงานเพลงของตนครบถ้วนแล้ว ยังสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนทั่วไปที่ต้องการใช้ประโยชน์จากงานเพลงนั้นด้วย

ที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้สร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการใช้งานเพลงที่มีลิขสิทธิ์ โดยดำเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นภาระกับผู้ประกอบการ โดยได้จัดทำหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง เพื่อให้บริษัทจัดเก็บ นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

รวมทั้งประกาศรายชื่อบริษัทที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวทุกปี เพื่อให้ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ และประชาชน ได้ทราบว่าบริษัทเหล่านี้ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส น่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้การรับรอง

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!