หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

 1564 KHA KU


‘เคหะสุขประชา’ ผนึก ‘ม.เกษตรศาสตร์’ พัฒนาหลักสูตรคุณภาพ ยกระดับความรู้ เสริมทักษะประชาชนในโครงการ ‘บ้านเช่าพร้อมอาชีพ’

          “เคหะสุขประชา” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” สร้างหลักสูตรพัฒนาทักษะความรู้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบาง ในโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ พร้อมร่วมกันสร้างโครงการฝึกอบรม สัมมนา กิจกรรมพัฒนาความรู้ โดยจะดึงผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าสนับสนุนงานวิชาการด้านต่างๆ นำสู่การสร้างระบบพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ครบวงจร ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน

          นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เผยว่า วัตถุประสงค์หลักของเคหะสุขประชาคือสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับการเคหะแห่งชาติภายใต้กระบวนการและแผนงานที่มีคุณภาพ ทั้งยังมีการผนึกกำลังกับพันธมิตรภาคส่วนต่างๆ โดยในส่วนงานวิชาการ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ อย่าง “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” พัฒนาหลักสูตรสร้างทักษะความรู้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างระบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างครบวงจรและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน

          “บันทึกข้อตกลงทางวิชาการของเคหะสุขประชาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะใช้เป็นกรอบและแนวทางในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ 6 รูปแบบอาชีพหลักในโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ คือ อาชีพเกษตรอินทรีย์, ปศุสัตว์, ตลาด, ศูนย์การค้าปลีกค้าส่ง, การบริการในชุมชน และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ให้มีความเหมาะสม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ มีความทันสมัยเป็นสากล เพื่อนำสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัย และสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมที่ดี ให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบาง พร้อมเป็นต้นแบบให้แก่กลุ่มอื่นๆ ต่อไป”

          แผนงานหลักที่ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกัน จะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรที่สร้างเนื้อหาที่เข้าใจง่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบาง เพื่อดึงศักยภาพของผู้อยู่อาศัยได้ตรงตามแนวทางอาชีพที่มี ตลอดจนยังมีการร่วมกันดำเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมพัฒนาความรู้ทักษะที่ช่วยสนับสนุนการยกระดับองค์ความรู้รอบด้าน ตามที่เคหะสุขประชาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เห็นสมควร อีกทั้งยังมีการร่วมกันรับผิดชอบงานด้านการประสานงานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก เข้ามาสนับสนุนงานด้านวิชาการต่างๆ ในโครงการอีกด้วย

          ทั้งนี้ เคหะสุขประชา ยังได้จัดตั้งหน่วยงานภายใต้บริษัท อย่าง “ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา” หรือ DEET เข้ามาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการกำหนดสถานที่จัดโครงการ การแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับการฝึกอบรม การเรียกตัวผู้ที่มีคุณสมบัติรับการฝึกอบรม การกำกับดูแลให้ผู้สมัครรับการฝึกอบรม ได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและระเบียบของโครงการบ้านเคหะสุขประชา รวมถึงดูแลอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมอื่นๆ แก่ผู้สมัครรับการฝึกอบรม เพื่อให้การดำเนินงานในข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

          ติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารเพิ่มเติมของ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ได้ที่ www.kha.co.th หรือ www.facebook.com/KHA.Sukpracha

 
 
A1564

Click Donate Support Web  

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!