หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS6


ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1 พันล้านบาท ‘บ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์’ ที่ ‘A-‘ แนวโน้ม ‘Stable’

       ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ ‘A-‘ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต’Stable’ หรือ ‘คงที่’พร้อมกันนี้ ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 1.0 พันล้านบาทกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปีของบริษัทที่ระดับ ‘A-‘ ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ไปชำระคืนหนี้ปัจจุบัน

        อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทย่อยหลักของ บริษัท ดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA) ตาม “เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ” (Group Rating Methodology) ของทริสเรทติ้ง โดย WHA ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “A-/Stable”

        ทริสเรทติ้ง ยังประเมินให้อันดับเครดิตเฉพาะ (Stand-alone Credit Profile -- SACP) ของบริษัทอยู่ที่ระดับ “a-” อีกด้วย ซึ่งอันดับเครดิตเฉพาะดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะของบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคแต่เพียงผู้เดียวในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดของ WHA ทั้งในประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้าน

        ตลอดจนรายได้ประจำที่บริษัทได้รับจากการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม สถานะทางธุรกิจของบริษัทก็มีข้อจำกัดจากผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าคาดในธุรกิจสาธารณูปโภคในประเทศเวียดนามและจากราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งมีโอกาสที่จะสร้างแรงกดดันต่อกำไรของบริษัทได้

        รายได้ของบริษัทคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 12% ในปี 2565 และจะเพิ่มขึ้น 5%-10% ต่อปีในระหว่างปี 2566-2567 ในขณะที่กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (รวมเงินปันผลรับจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่ร่วมลงทุน) ของบริษัทนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ 1.4 พันล้านบาทในปี 2565 และจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 2.1 พันล้านบาทในปี 2567

        ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 เป็นไปตามที่ทริสเรทติ้งคาดหมายไว้ โดยรายได้และ EBITDA ที่ไม่รวมรายรับจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ที่จำนวน 1.8 พันล้านบาทและ 1 พันล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมายที่ระดับ 75% ของประมาณการทั้งปีของทริสเรทติ้ง

        ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินสุทธิต่อ EBITDA และอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินของบริษัทอยู่ที่ระดับ 7 เท่าและ 10% ตามลำดับ (ปรับเป็นตัวเลขเต็มปีโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน)

        ข้อกำหนดทางการเงินที่สำคัญของหุ้นกู้ระบุให้บริษัทจะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่า 2.5 เท่า โดยบริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ระดับ 1.0 เท่า ณ เดือนกันยายน 2565 ดังนั้น บริษัทจึงไม่น่ามีปัญหาในการที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวในช่วงเวลา 12-18 เดือนข้างหน้า

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่ง สะท้อนถึงแนวโน้มอันดับเครดิตของ WHA ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดหวังว่าแนวทางและระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง WHA และบริษัทจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

        เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทย่อยหลักของ WHA อันดับเครดิตของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับอันดับเครดิตของ WHA ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดกับอันดับเครดิตของบริษัทแม่หรือเกิดกับสถานะของบริษัทที่มีต่อกลุ่มก็จะส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตของบริษัทด้วยเช่นกัน

        การปรับเพิ่มขึ้นของอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทอาจเกิดขึ้นได้หากบริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดและความสามารถในการทำกำไรให้เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างมีสาระสำคัญในขณะที่ยังคงรักษาความแข็งแกร่งของงบดุลเอาไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ ในทางตรงกันข้าม การปรับลดอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทอาจเกิดขึ้นหากความสามารถในการทำกำไรและรายได้ของบริษัทลดลงจากที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ

        นอกจากนี้ หากบริษัทมีการลงทุนในเชิงรุกโดยการก่อหนี้จนทำให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ของบริษัทเพิ่มขึ้นจนมาอยู่ที่ระดับ 8 เท่าหรือมากกว่าในระยะเวลาหนึ่งก็อาจนำมาสู่การปรับลดอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทได้เช่นกัน

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 7 กันยายน 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP)

อันดับเครดิตองค์กร:

A-

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

 

WHAUP231A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

A-

WHAUP236A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,290 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

A-

WHAUP237A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

A-

WHAUP247A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

A-

WHAUP24DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 750 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

A-

WHAUP256A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,320 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

A-

WHAUP256B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,800 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

A-

WHAUP267A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569

A-

WHAUP276A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570

A-

WHAUP27DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 750 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570

A-

WHAUP302A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2573

A-

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 1 ปี

A-

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

© บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

Click Donate Support Web   

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!