หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 1


ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาทและหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ‘Hattha Bank’ ที่ ‘BBB+’แนวโน้ม’Stable’

        ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ Hattha Bank PLC (Hattha Bank หรือ ธนาคาร) ที่ระดับ ‘BBB+’ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาทไถ่ถอนภายใน 3 ปีของธนาคารที่ระดับ ‘BBB+’ เช่นเดียวกัน โดยธนาคารจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เพื่อขยายธุรกิจและไปใช้ดำเนินธุรกิจ

        อันดับเครดิตองค์กรของธนาคารถูกจำกัดโดยอันดับเครดิตประเทศของประเทศกัมพูชา (อันดับเครดิต ‘BBB+/Stable’) ในขณะที่อันดับเครดิตของธนาคาร (ที่ไม่รวมความเสี่ยงจากอันดับเครดิตประเทศของประเทศกัมพูชา) รวมการปรับเพิ่มอันดับเครดิตจากการสนับสนุนของกลุ่มแล้ว อยู่ที่ระดับ ‘a’ การปรับเพิ่มอันดับเครดิตมาจากการมีสถานะเป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ (Strategically Important) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (อันดับเครดิต “AAA/Stable”)

        อันดับเครดิตสะท้อนถึงตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของ Hattha Bank ในกลุ่มสินเชื่อลูกค้ารายย่อยในประเทศกัมพูชา ตลอดจนการมีเงินกองทุนที่อยู่ในระดับเพียงพอ และการบริหารความเสี่ยงที่มีความระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตของธนาคารก็มีข้อจำกัดจากขนาดธุรกิจที่อยู่ในระดับปานกลาง และความเสี่ยงของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ในประเทศกัมพูชาที่อยู่ในระดับสูง

        ผลประกอบการของ Hattha Bank ใน 9 เดือนแรกของปี 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบบัญชี) เป็นไปตามเป้าหมายที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์ไว้ โดย ณ ครึ่งแรกของปี 2565 Hattha Bank มีสินเชื่อคงค้างรวมเพิ่มขึ้นเป็น 1.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตขึ้น 17.6% เทียบกับสิ้นปีที่แล้ว โดยกำไรสุทธิอยู่ที่ 57.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับ 44.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2564 การปรับตัวที่ดีขึ้นนี้มาจากรายได้ดอกเบี้ยที่มากขึ้นจากการขยายตัวของสินเชื่อรวม และรายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารลดลงมาอยู่ที่ 18.4% แต่ยังสูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของทางการที่ 17.5%

        อัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต[1] (Non-performing Loan – NPL) ของธนาคารปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 1.77% ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 จาก 1.45% ณ สิ้นปี 2564 ในขณะที่ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตปรับตัวลดลงเป็น 69% จาก 99% ณ สิ้นปี 2564 ตามมาตราฐานบัญชี CIFRS โดยถ้าวัดจากมาตราฐานบัญชี Cambodian Accounting Standards (CAS). อัตราดังกล่าวลดลงอยู่ที่ 123% จาก 424% ในอนาคตทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วน NPL ของธนาคารจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากสิ้นสุดโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565

        ทริสเรทติ้ง ประเมินสถานะแหล่งเงินทุนของ Hattha Bank อยู่ในระดับปานกลาง ณ  9 เดือนแรกของปี 2565 เงินฝากจากลูกค้าของธนาคารปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตขึ้น 18.6% เทียบกับสิ้นปีที่แล้วตามแผนกลยุทธ์หลักการขยายฐานเงินฝากของธนาคาร โดยอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารลดลงสู่ระดับ 158% จาก 159% ณ สิ้นปี 2564 เงินฝากจากลูกค้าของธนาคารมีสัดส่วนคิดเป็น 68.4% ของเงินทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 65% ณ สิ้นปี 2564

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่า Hattha Bank จะมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่องในอีก 2-3 ปีข้างหน้าต่อไปและยังสะท้อนมุมมองของทริสเรทติ้ง ว่า สถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอันดับเครดิตของ Hattha Bank ถูกจำกัดโดยอันดับเครดิตประเทศของประเทศกัมพูชา ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มอันดับเครดิตของประเทศจะส่งผลให้แนวโน้มอันดับเครดิตของ Hattha Bank  เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

        การปรับเพิ่มอันดับเครดิตประเทศของประเทศกัมพูชาและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตจะส่งผลให้มีการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของ Hattha Bank เนื่องจากปัจจุบันอันดับเครดิตองค์กรของธนาคารถูกจำกัดโดยอันดับเครดิตของประเทศกัมพูชา ในขณะที่การปรับเพิ่มอันดับเครดิตของธนาคารอาจเกิดขึ้นได้หากสถานะทางธุรกิจของธนาคารมีพัฒนาการที่มีนัยสำคัญ ซึ่งมีข้อบ่งชี้จากการที่ธนาคารมีตำแหน่งทางการตลาดที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

        รวมทั้งมีการกระจายตัวของธุรกิจและรายได้ โดยสามารถรักษาคุณภาพสินทรัพย์และเงินกองทุนให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปัจจุบัน

        การปรับลดอันดับเครดิตประเทศกัมพูชาอาจจะส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิตของ Hattha Bank ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ หากอันดับเครดิตของธนาคาร (ที่ไม่รวมความเสี่ยงจากอันดับเครดิตประเทศของประเทศกัมพูชา) ปรับลดลง 2 ขั้นหรือมากกว่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานะต่อกลุ่มของ Hattha Bank ที่มีนัยสำคัญซึ่งนำไปสู่การลดจำนวนขั้นในการปรับเพิ่มอันดับเครดิตก็อาจส่งผลให้มีการปรับลดอันดับเครดิตของ Hattha Bank ด้วย

 


 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตประเทศ (Sovereign Rating), 26 สิงหาคม 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 7 กันยายน 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

- Banks Rating Methodology, 3 มีนาคม 2563

 

Hattha Bank PLC (HTB)

อันดับเครดิตองค์กร:

BBB+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

 

HTB25OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

BBB+

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 3 ปี

BBB+

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

© บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

[1] ยอดตามสัญญา และตามคำจำกัดความของธนาคารแห่งชาติประเทศกัมพูชา (NBC)

 

Click Donate Support Web   

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!