หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS4


ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1 พันล้านบาท ‘บ.อควา คอร์เปอเรชั่น’ ที่’BB+’ แนวโน้ม’Stable’

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ’BBB-‘ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’หรือ ‘คงที่’ ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 1 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ ง“BB+’ อีกด้วย

โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้นี้ไปชำระหนี้เดิมของบริษัท รวมทั้งใช้สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและใช้เป็นเงินลงทุนตามแผนงานของบริษัท

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัท รวมถึงหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) และหุ้นสามัญของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อันดับเครดิต “BBB-/Negative”) ซึ่งมูลค่ารวมของหลักประกันคิดเป็น 1.2 เท่าขอมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ภาระหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยเงินกู้ยืมที่มีหลักประกัน ดังนั้น อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันชุดนี้ของบริษัทจึงถูกปรับลดอันดับเครดิตลง


1 ขั้นจากอันดับเครดิตองค์กร

อันดับเครดิตสะท้อนถึงรายได้ประจำจำนวนมากของบริษัทจากค่าเช่าคลังสินค้าภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทในเครือ อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของบริษัทยังมีข้อจำกัดจากการที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าของบริษัทมีขนาดเล็กและตั้งอยู่ในพื้นที่จำกัด นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความกังวลของทริสเรทติ้งเกี่ยวกับการลงทุนในอนาคตของบริษัทอีกด้วย

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 รายได้รวมของบริษัทลดลง 62% หลังจากการขายธุรกิจสื่อโฆษณาออกไป ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้รวมของบริษัทจะลดลง 63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ระดับ 304 ล้านบาทในปี 2565 และกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จะอยู่ที่ระดับ 333 ล้านบาท

ระดับภาระหนี้ของบริษัทถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง

ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทลดลงมาอยู่ที่ระดับ 17.7% ณ สิ้นเดือนกันยายนปี 2565 จากเดิมที่ระดับ 34.9% ณ สิ้นปี 2564 ทั้งนี้ คาดว่างบลงทุนของบริษัทในระหว่างปี 2566-2567 จะมีจำกัด ดังนั้น ทริสเรทติ้งจึงคาดว่า อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทจะลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 10%

ทริสเรทติ้ง คาดว่า ในช่วง 12 เดือนข้างหน้าบริษัทจะมีภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระคงค้างจำนวน 648 ล้านบาท ในการนี้ บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดในเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 453 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว ภายใต้สมมติฐานกรณีพื้นฐานของทริสเรทติ้ง คาดว่าเงินทุนจากการดำเนินงานของบริษัทจะอยู่ที่ระดับประมาณ 100-200 ล้านบาทในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

บริษัทมีสภาพคล่องที่ยอมรับได้โดยบริษัทมีเงินสดในมือจำนวน 1.26 พันล้านบาท ในอนาคตทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินของบริษัทจะอยู่ที่ระดับ 20%-50% ในช่วงปี 2565-2567 ในขณะที่อัตราส่วน EBITDA ต่อดอกเบี้ยจ่ายคาดว่าน่าจะอยู่ที่ระดับ 2-3 เท่าในช่วงเวลาเดียวกัน

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ’คงที่’สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้ง ว่า บริษัทจะยังคงมีรายได้ประจำจากค่าเช่าคลังสินค้าภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทในเครือแห่งหนึ่งต่อไป

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

การปรับลดอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ความสามารถในการทำกำไรหรือผลการดำเนินงานของบริษัทถดถอยลงอย่างมีสาระสำคัญ นอกจากนี้ การลงทุนที่ใช้เงินกู้ยืมจำนวนมากที่อาจทำให้งบการเงินและกระแสเงินสดเพื่อการชำระหนี้ของบริษัทอ่อนแอลงก็จะเป็นปัจจัยลบต่ออันดับเครดิตของบริษัทด้วยเช่นกัน

ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นได้ภายใต้สถานการณ์ที่กระแสเงินสดของบริษัทปรับเพิ่มขึ้นและมีเสถียรภาพอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลาที่ต่อเนื่อง

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AQUA)

อันดับเครดิตองค์กร:

BBB-

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 2 ปี 6 เดือน

BB+

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

© บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง

ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

 

Click Donate Support Web  

 

 

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!