หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

 

PRHG ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 54 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้า SET เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์
          บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป หรือ PRHG ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวนไม่เกิน 54 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) โดยประกอบธุรกิจหลักคือให้บริการทางการแพทย์ภายใต้ กลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนกว่า 36 ปี โดยนอกจากสามารถให้บริการศูนย์หัวใจ 24 ชั่วโมงที่มีศักยภาพในการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (Open Heart Surgery) แล้ว กลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิตยังมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทางแม่และเด็กอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ กลุ่มโรงพยาบาลมุ่งมั่นที่จะเสริมความแข็งแกร่งในการให้บริการเกี่ยวกับโรคผู้สูงอายุและโรคทางนรีเวช โดย PRHG มี บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 

1451 Pioneer Duenpan          นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ของบริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PRHG”)
ผู้ให้บริการทางการแพทย์ภายใต้โรงพยาบาลจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 และโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต เปิดเผยว่า ขณะนี้ PRHG ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
          โดยการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 54,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 18.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อจะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดธุรกิจบริการ (SERVICE) / การแพทย์ (HELTH)
          ทั้งนี้ โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งดังกล่าว สามารถรองรับผู้รับบริการทางการแพทย์จากคนในจังหวัด กรุงเทพตอนเหนือ ปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง โดยให้บริการทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไป กลุ่มลูกค้าภายใต้สวัสดิการภาครัฐ และลูกค้าชาวต่างชาติ โดยปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต มีจำนวนเตียงจดทะเบียนรวมทั้งหมด 270 เตียง ประกอบด้วยจำนวนเตียงจดทะเบียนของ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลแพทย์รังสิต2 และ โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต จำนวน 155 เตียง 59 เตียงและ 56 เตียง ตามลำดับ
          โดยมีทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์กว่า 36 ปี พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกว่า 30 สาขาที่พร้อมให้บริการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาสำหรับผู้บริการในทุกๆ กลุ่ม นอกจากนี้กลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิตยังให้บริการศูนย์หัวใจ 24 ชั่วโมงซึ่งถือเป็นศูนย์หัวใจที่มีความพร้อมและประสิทธิภาพสูง มีศักยภาพในการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (Open Heart Surgery) และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการทำหัตถการรักษาหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน ระดับ 1 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวใน สปสช. เขต 4 ซึ่งประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และนครนายก
          “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิตได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาระดับสากลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation: HA) ขั้นที่ 3 โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) (สรพ.) ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานประสิทธิภาพในด้านการให้บริการทางการแพทย์เพื่อแสดงถึงคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของกลุ่มโรงพยาบาลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ ยังมีกลยุทธ์หลักในการดำเนินการของกลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งในด้านเอกลักษณ์องค์กร (Brand Identity) ต่อผู้รับบริการทั้งผู้รับบริการเก่าและใหม่ ผ่านความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์เพื่อสร้างจุดแข็งในการแข่งขันในกลุ่มโรคผู้สูงอายุและโรคทางนรีเวช เพื่อเป็นการยกระดับให้เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและเป็นศูนย์ส่งต่อของโรงพยาบาลในเขต 4 และกรุงเทพตอนเหนือ รวมถึงการเป็นโรงพยาบาลที่เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนาด้านนวัตกรรมและกระบวนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความสะดวกสบายให้แก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม” นางสาวเดือนพรรณ กล่าว

 

1451 PRHG Ronnachit

 

          ด้าน นายรณชิต แย้มสอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PRHG กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2564 มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลจำนวน 1,441.14 ล้านบาท 1,540.65 ล้านบาท และ 1,971.02 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยระหว่างปี 2562 - 2564 คิดเป็น ร้อยละ 15.02 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2565 รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลจำนวน 1,387.78 ล้านบาท และ 1,606.12 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 15.73
          สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 กำไรสุทธิของบริษัทฯ มีจำนวน 60.16 ล้านบาท 104.64 ล้านบาท และ 317.48 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.12 ร้อยละ 6.73 และร้อยละ 15.99 ตามลำดับ และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2565 กำไรสุทธิของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับ 235.86 ล้านบาท และ 270.37 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 16.86 และร้อยละ 16.73 ตามลำดับ
          สำหรับวัตถุประสงค์ในการนำเงินระดมทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการช่วงปี 2566-2569 ได้แก่ (1) เพื่อเป็นเงินทุนในโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ภายในปี 2567 (2) เพื่อเป็นเงินทุนในโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ที่ 1 ภายในปี 2567 (3) เพื่อเป็นเงินทุนในโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ที่ 2 ภายในปี 2569 (4) เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายในปี 2567 (5) เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงินบางส่วน ภายในปี 2566 และ (6) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ภายในปี 2566
          อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพแวดล้อมทางเศษฐกิจและอุตสาหกรรม โครงการในอนาคตของบริษัทฯ และเสถียรภาพทางการเงิน ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

 


A1451

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!