หมวดหมู่: คลัง

1BCHO


กรมบัญชีกลาง พัฒนาระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) พร้อมใช้งานแล้ว

       นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ ได้พัฒนาระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ หรือ e-Payment Portal of Government ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการรับชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment Master Plan) เพื่อผลักดันให้ระบบการชำระเงินของประเทศไทยเข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร

      โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินจากประชาชนหรือภาคธุรกิจให้แก่ส่วนราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนในการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงินการคลังของส่วนราชการให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนสามารถนำส่งเงินรายได้เข้าคลังได้อย่างรวดเร็ว โดยเริ่มให้บริการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 และปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบให้สามารถครอบคลุมหน่วยงานมากขึ้น

      ระบบการรับชำระเงินกลางฯ เป็นระบบกลางในการรับชำระเงินรายได้ หรือเงินอื่นจากประชาชนหรือภาคธุรกิจให้แก่ส่วนราชการ โดยส่วนราชการสามารถออกใบแจ้งการชำระ (Bill Payment) เพื่อให้ผู้รับบริการ (ประชาชนและภาคธุรกิจ) นำไปชำระเงินผ่านช่องทางที่กำหนด เช่น Mobile Banking และ Internet Banking หรือชำระเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และเมื่อผู้รับบริการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ให้แก่ผู้รับบริการ โดยระบบจะรับและนำส่งเงินรายได้ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินคงคลัง พร้อมทั้งบันทึกบัญชีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ให้ส่วนราชการโดยอัตโนมัติ

     “ปัจจุบันมีส่วนราชการที่ใช้งานระบบการรับชำระเงินกลางฯ ครอบคลุมหน่วยงานที่มีสำนักงานในส่วนกลาง   และส่วนภูมิภาค จำนวน 23 หน่วยงาน ให้บริการในระบบฯ มากกว่า 730 รายการ เช่น ค่าธรรมเนียมมัดจำรังวัด ค่าธรรมเนียมโรงงาน และ   ค่าจดทะเบียนการค้า เป็นต้น ซึ่งกรมบัญชีกลางมีแผนการขยายผลการใช้งานระบบให้แก่ส่วนราชการเพิ่มเติม รวมถึงหน่วยงานที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต

      และเอกสารต่างๆ ในระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลการรับชำระเงินกับระบบการรับชำระเงินกลางฯ ด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมบัญชีกลาง กองการเงินการคลังภาครัฐ 02 127 7551 ในวัน เวลาราชการ" ธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!