หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1029 EXIM จุฑารัตน์ ธีรเดช


EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
          EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวจุฑารัตน์ นาทองบ่อ เป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนายธีรเดช ศรีอิทธยากร เป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
          ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวจุฑารัตน์ นาทองบ่อ เป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดูแลงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพและขีดความสามารถของบุคลากรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์องค์กร และการส่งเสริมบรรยากาศแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และนายธีรเดช ศรีอิทธยากร เป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ ดูแลการวิเคราะห์ฐานะการเงินที่จำเป็นของลูกค้าตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อและการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
          นางสาวจุฑารัตน์ จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยวูลลองกอง ออสเตรเลีย และปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ก่อนเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK นางสาวจุฑารัตน์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
          นายธีรเดช จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บริษัท เอสซีบี แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด และผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ฝ่ายธุรกิจน้ำมันปิโตรเคมี แก๊ส และพลาสติก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก่อนเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK นายธีรเดชดำรงตำแหน่งผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ สายลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


A1029

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!