หมวดหมู่: คลัง

1SKR


สคร. ส่งสัญญาณให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเร่งเบิกจ่ายส่งท้ายปี 2565 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจต้อนรับปีใหม่

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 90 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยสำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 ณ เดือนพฤศจิกายน 2565 มีผลการเบิกจ่ายสะสม 294,690 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

นอกจากนี้ สคร. ได้ส่งสัญญาณกำชับให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเร่งรัดการเบิกจ่ายในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป และสำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ที่ได้เริ่มการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 มีผลการเบิกจ่าย 10,035 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมในรายละเอียดว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณได้สิ้นสุดแผนการเบิกจ่ายประจำปีแล้ว โดยเบิกจ่ายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 114,203 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของกรอบลงทุนทั้งปี และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน จำนวน 9 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2565 จำนวน 180,487 ล้านบาท โดยยังคงมีจำนวนสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ากว่า 42,027 ล้านบาท ซึ่งผลเบิกจ่ายสะสมเดือนพฤศจิกายน 2565 คิดเป็นร้อยละ 93 ของแผนเบิกจ่ายสะสม

อย่างไรก็ดี มีรัฐวิสาหกิจบางแห่งยังคงมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ซึ่ง สคร. ได้กำชับและติดตามผ่านกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายในช่วงเดือนสุดท้ายให้เป็นไปตามแผนด้วยแล้ว

 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565

(ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณและปีปฏิทิน)

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ

แผนเบิกจ่ายสะสม

ผลเบิกจ่ายสะสม % เบิกจ่ายสะสม/

แผนเบิกจ่ายสะสม

ปีงบประมาณ (ต.ค. 64 – ก.ย. 65)

จำนวน 34 แห่ง (สิ้นสุดการดำเนินงานแล้ว) 130,040 114,203 88%

ปีปฏิทิน (ม.ค. 65 – ธ.ค. 65)

จำนวน 9 แห่ง  221,196 180,487 97%

รวม 43 แห่ง 351,237 294,690 93%

            สำหรับ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2566 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 มีผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 10,035 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2566

(ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ แผนเบิกจ่ายสะสม ผลเบิกจ่ายสะสม % เบิกจ่ายสะสม/

 

แผนเบิกจ่ายสะสม

ปีงบประมาณ (ต.ค. 65 – ก.ย. 66)

จำนวน 34 แห่ง (2 เดือน) 16,462 10,035 61%

ปีปฏิทิน (ม.ค. – ธ.ค. 66)

จำนวน 9 แห่ง (เริ่มดำเนินการเดือน ม.ค. 66) - - -

รวม 43 แห่ง 16,462 10,035 61%

      นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณสามารถเบิกจ่ายได้สูงถึงร้อยละ 88 ของกรอบงบลงทุนทั้งปีซึ่งสูงที่สุดในรอบ 5 ปี (ปี 2561 - 2565) และยังมีรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายในเดือนสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงส่งท้ายปี 2565 และสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19 นอกจากนี้ สำหรับปีงบประมาณ 2566 สคร. ได้กำชับและกำกับติดตามการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด และขอให้รัฐวิสาหกิจช่วยกันติดตาม

      การเบิกจ่ายงบลงทุนรายโครงการให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการบริหารความเสี่ยงของโครงการที่เกิดจากสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายงบลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!