หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

12998 LPP

LPP คว้า ISO 14001:2015 ตอกย้ำพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นพร้อมดูแลลูกค้าและสังคม

          แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ รับมอบ ISO 14001:2015 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่สะท้อนตัวตนของ LPP ในการให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและใส่ใจสังคมรอบข้าง ควบคู่กับการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ ส่งมอบบริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า

          นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จํากัด (LPP) เปิดเผยว่า “LPP ได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2015 จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำระดับสากลที่ให้การรับรองมาตรฐาน ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งการทำงานส่งท้ายปี 2565 ที่เกิดจากความมุ่งมั่นของบริษัทในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ อันเป็นการการันตีถึงมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล” 

          “สำหรับมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ทาง LPP ได้ให้ความสำคัญและนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ในทุกมิติการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัย และสังคมในภาพรวม เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ครอบคลุมถึงการ Reuse เช่น การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการลดการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การจัดการด้านขยะอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์เหตุฉุกเฉินหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมวางแนวทางป้องกัน และการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ และด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า จึงทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อลูกค้า และการบริหารจัดการด้านการเงินของชุมชน” 

          นอกจากนี้ LPP ยังได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 มาตั้งแต่ปี 2561 อันแสดงถึงความสามารถในการให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้าและกฎข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอ มีการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ซึ่งก่อประโยชน์ต่อทั้งบริษัท ลูกค้า และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

          “การที่ LPP ได้ใบรับรองระบบมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ทำให้ LPP สามารถนำผลมาวิเคราะห์ ตรวจสอบ และปรับปรุงทั้งด้านกระบวนการและงานบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น ช่วยให้การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถบรรลุความต้องการและความคาดหวัง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสีย และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจการบริหารจัดการชุมชน” นางสาวสมศรีกล่าว 

          การดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนี้ LPP ได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีการมุ่งเน้นด้านจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการอยู่อาศัยที่ดีในทุกชุมชนที่บริหาร เพื่อส่งต่อความร่วมใจ ห่วงใย และแบ่งปัน ออกสู่สังคมภายนอก เป็นการตอกย้ำแนวคิด Smooth Your Living อย่างแท้จริง 

 
A12998

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J


วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!