หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม

1aPET


ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ร่วมลงนาม MOU กับ ม.เกษตรฯ และพันธมิตร นำร่องพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร ตามนโยบาย BCG ของรัฐบาล

     บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ‘มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน(CEMS)สำหรับองค์กร’เพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ระหว่าง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเอกชนรวม 32 บริษัท จาก 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย เกษตรอาหาร วัสดุก่อสร้าง พลาสติก บรรจุภัณฑ์ แฟชั่นไลฟ์สไตล์ และพลังงานหมุนเวียน

     โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี .เกษตรศาสตร์ ,รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวีกรีน ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ร่วมลงนาม โดย นายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ตัวแทนบริษัทฯร่วมลงนาม  ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

      ทั้งนี้  บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป เป็น 1 ใน 32 บริษัทนำร่องที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณา คือต้องเป็นบริษัทที่มีนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างชัดเจน มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 มีทรัพยากรและบุคลากรที่สามารถจะให้ความร่วมกับทางโครงการฯ และสามารถแสดงข้อมูลในการดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐานได้ โดยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินในการขอการรับรองมาตรฐาน สมช. 2 เล่ม 2

     ทั้งนี้ โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การลดปริมาณของเสีย รวมทั้งลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติสู่การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม

      สำหรับ โครงการวิจัยเรื่อง ‘การพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กรเพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน’ นี้ ทางวีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตร ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือ บพข. มีระยะเวลาดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนำร่อง ตั้งแต่ ก.ค. 2565 - ธ.ค. 2566

      โดยมาตรฐานฯดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีการพัฒนาระบบ Certification System ในเรื่องของ Circular Economy Management System ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าธุรกิจในตลอดห่วงโซ่อุปทาน ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาด และสามารถที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในภาพรวมต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : ยุพิน ธนะติวะกุล  ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์องค์กร บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด โทร 085 -980784

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!