หมวดหมู่: SME

1aบสยSMEs


บสย.-เซ็นทรัลแล็บไทย ต่อยอด ยกระดับ SMEs เกษตรแปรรูป  

     บสย.- เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ ต่อยอด ช่วย SMEs ยกระดับพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูป

      นายเอด วิบูลย์เจริญ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และ นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมหารือ กับนายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (เซ็นทรัลแล็บไทย) 

      และ ดร.สาโรช รุจิวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs แบบบูรณาการ โดยเฉพาะภาคการเกษตร เกษตรแปรรูป เพื่อยกระดับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิต  สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกลุ่มเกษตรแปรรูป

     ในโอกาสนี้ บสย. และ เซ็นทรัลแล็บไทย ยังมีแผนความร่วมมือแบบบูรณาการ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ผู้ให้บริการผลิตแสงซินโครตรอน สำหรับ ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และเกษตรแปรรูป ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้ามาใช้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ วิจัยและทดสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์พร้อมกับการสนับสนุนความรู้ทางการเงิน ธุรกิจ และแหล่งทุน โดย บสย. และ เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!