หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy


ขออนุมัติปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของการปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กรณีนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์จากเดิมราคา 6.58 บาทต่อถุง เป็น 6.89 บาทต่อถุง และนมโรงเรียนชนิดยู เอช ที จากเดิมราคม 7.82 บาทต่อกล่อง เป็น 8.13 บาทต่อกล่อง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ สำหรับภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบผลการจัดหานมโรงเรียนตามจ่ายจริงโดยเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนและหรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรแล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ .. 2562 รวมถึงพิจารณานำเงินรายได้หรือเงินสะสมมาสมทบในส่วนที่เพิ่มขึ้นในโอกาสแรกก่อน โดยคำนึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นชองสำนักงบประมาณ

          สาระสำคัญของเรื่อง 

          กษ. รายงานว่า

          1. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (...) ได้แจ้งให้กรมปศุสัตว์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน (คณะกรรมการฯ) เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาปรับราคากลางนมโรงเรียน (ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) ให้สอดคล้องกับการปรับราคาน้ำนมโค (ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 สิงหาคม 2565) ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 กรมปศุสัตว์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ เสนอให้ปรับเพิ่มราคากลางนมโรงเรียนถุงหรือกล่องละ 0.41 บาท ประกอบด้วย ต้นทุนค่าน้ำนมโคขนาด 200 มิลิลิตร ถุงหรือกล่องละ 0.31 บาท และต้นทุนค่าบริหารจัดการ (ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าพลังงาน ค่าขนส่ง และค่าจัดการ) เฉลี่ยถุงหรือกล่องละ 0.1 บาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ เห็นว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีการคำนวณราคากลางนมโรงเรียนจึงมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ สอบถามความเห็นของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เกี่ยวกับโครงสร้างการคำนวณราคากลางนมโรงเรียนดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ต่อมากรมการค้าภายในแจ้งว่า ในการปรับราคากลางนมโรงเรียนให้เทียบเคียงกับแนวทางการอนุญาตปรับราคานมพาณิชย์ ซึ่งอนุญาตให้ปรับราคาเฉพาะต้นทุนน้ำนมดิบที่สูงขึ้น 1.5 บาท/กิโลกรัม ตามขนาดบรรจุและสัดส่วนการใช้น้ำนมดิบ ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มราคากลางนมโรงเรียนถุงหรือกล่องละ 0.31 บาท และให้เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

          2. ในปีงบประมาณ .. 2566 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อนมโรงเรียน จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) (2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) (3) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ (4) เมืองพัทยา ซึ่งการปรับเพิ่มราคากลางนมโรงเรียนถุงหรือกล่องละ 0.31 บาท จะส่งผลให้ กทม. และเมืองพัทยามีวงเงินงบประมาณ 2566 สำหรับจัดซื้อนมโรงเรียนไม่เพียงพอ เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ สถ. และ สช. ยังมีวงเงินปีงบประมาณ 2566 เพียงพอ เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนลดลง1 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบแนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2/2565 และภาคเรียนที่ 1/2566 โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อนมโรงเรียนพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานตามราคากลางที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ (ข้อเสนอในครั้งนี้) และสำหรับหน่วยงานที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ ให้เสนอเรื่องขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ไปยัง สำนักงบประมาณ (สงป.) เพื่อให้นักเรียนได้รับนมโรงเรียนครบ 260 วัน2

_____________________________________

1 ในการตั้งงบประมาณสำหรับการจัดซื้อนมโรงเรียนในปีงบประมาณ .. 2566 จะใช้จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2564 ในการคำนวณกรอบวงเงินงบประมาณ ในขณะที่การคำนวณกรอบวงเงินงบประมาณกรณีมีการปรับเพิ่มราคากลางนมโรงเรียนตามข้อเสนอในครั้งนี้ จะใช้จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2565 ในการคำนวณ

2 260 วัน คือระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หรือนักเรียนจะได้นมโรงเรียนคนละ 1 ถุงหรือกล่องต่อวัน ตลอดช่วงเปิดเทอม (200 วัน) และปิดเทอม (60 วัน) ไม่รวมเสาร์ - อาทิตย์

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 6 ธันวาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A12145

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!