หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 14


รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน

          คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 [เป็นการดำเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี (23 มกราคม 2561) ที่ให้ สปน. รายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน] โดยมีส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการที่สำคัญ สรุปได้ ดังนี้

          1. กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้รายงานผลการลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2565) โดยมีประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานแล้ว 6,977,577 คน จำแนกได้ ดังนี้ กรุงเทพมหานคร 457,466 คน และส่วนภูมิภาค 6,520,111 คน แบ่งออกเป็น เพศชาย 3,129,765 คน และเพศหญิง 3,847,812 คน

          2. การจัดกิจกรรมจิตอาสาของส่วนราชการต่างๆ 16 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,144,667คน ประกอบด้วย จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ และวิทยากรจิตอาสา 904 สรุปได้ ดังนี้

 

การดำเนินการ/กิจกรรม

 

ส่วนราชการ

จำนวน

(ครั้ง)

1) จิตอาสาพัฒนา ได้แก่ (1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดศาสนสถาน โรงเรียน สถานที่ราชการ และบริเวณโดยรอบ (2) อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน (3) บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม (4) บริจาคโลหิต และหน่วยบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ (5) ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (การคัดกรองเชิงรุก การพ่นยาฆ่าเชื้อ และการฉีดวัคซีน) (6) มอบสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง (7) ปลูกต้นไม้ และพัฒนาแหล่งน้ำ (ขุดลอกคลอง ฉีดจุลินทรีย์ลดปัญหาน้ำเน่าเสีย และกำจัดวัชพืช) และ (8) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและวิชาชีพ

 

กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมประชาสัมพันธ์ (กปช.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช. ) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

19,152

2) จิตอาสาภัยพิบัติ ได้แก่ (1) ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย (มอบถุงยังชีพ บริจาคสิ่งของ แจกจ่ายน้ำ และซ่อมแซมบ้านเรือน) และ (2) อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

 

กห. พม. มท. ยธ. วธ. และ ตช.

473

3) จิตอาสาเฉพาะกิจ ได้แก่ (1) อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมรับเสด็จ พระบรมวงศานุวงศ์ (2) จัดเตรียมสถานที่และร่วมพิธีเนื่องในวันสำคัญและ (3) บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

 

กห. กค. พม. ยธ. รง. วธ. ศธ. สธ. ตช. และ กปช.

35

4) วิทยากรจิตอาสา 904 โดยเป็นการบรรยายความรู้ ได้แก่ (1) หลักสูตรจิตอาสา (2) สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และ (3) โครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ

 

กห. พม. กษ. ยธ. วธ. สธ. และ ตช.

289

รวม

19,949

 

          3. สปน. ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการในภารกิจของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ. จอส. พระราชทาน) โดยการลงพื้นที่และรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                    3.1 โครงการที่ได้รับเงินพระราชทานบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติภาคใต้ ซึ่ง สปน. ได้รายงานผลการดำเนินงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว

                    3.2 เข้าร่วมการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ร่วมกับ ศอญ. จอส. พระราชทาน พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 11 ครั้ง สรุปได้ ดังนี้

                              3.2.1 รับทราบสถานการณ์ในภาพรวม เช่น สภาพอากาศ สาธารณภัยที่สำคัญ ระดับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ระดับน้ำแม่น้ำโขง และการติดเชื้อโรคโควิด-19 การเตรียมความพร้อมและ การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ผลการดำเนินโครงการที่สำคัญและกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และ การประชาสัมพันธ์ภารกิจจิตอาสาผ่านช่องทางต่างๆ

                              3.2.2 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานภาครัฐ กระทรวง และกรม รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ในการช่วยเหลือประชาชน และการเชิญชวนหน่วยงานจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญ

 

วิริยะ 720x100

QIC 720x100

 

                    3.3 ลงพื้นที่ติดตามความต่อเนื่องของโครงการจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และ (2) โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร รวมทั้งตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจอาชีวะจิตอาสาในการบริการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ชุมชนธรากร ซอยรามคำแหง 164 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

                    3.4 จัดกิจกรรมและสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสา จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 6 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 493 คน (2) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชน โดยทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ชุมชนซอยสุขสวัสดิ์ 60 กรุงเทพมหานคร และใจฟ้าฟาร์ม (วัดพระบาทน้ำพุ) จังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วม 250 คน และ (3) กิจกรรมจิตอาสาสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนารักษาภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร โรงเรียนวัดรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วม 40 คน

                    3.5 สปน. ได้เชิญชวนหน่วยงานดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 14 หน่วยงาน

                    3.6 สปน. จะประสานการดำเนินการในการจัดกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความรู้รัก สามัคคี เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน สังคมและประเทศชาติโดยรวมอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 29 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A12225

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!