หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV


โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 (โครงการฯ) วงเงินลงทุน 36,829.499 ล้านบาท (รวมสำรองราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง 921.6 ล้านบาท) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ทั้งนี้ คค. ได้มอบหมายให้ ทอท. รับความเห็นของสำนักงบประมาณ (สงป.) กระทรวงการคลัง (กค.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไปด้วยแล้ว

          สาระสำคัญของเรื่อง

          โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 (โครงการฯ) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคืนสภาพขีดความสามารถเดิมของท่าอากาศยานดอนเมืองและพัฒนาให้เต็มศักยภาพของพื้นที่ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 40 ล้านคนต่อปี ซึ่งจะเป็นระดับจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศและภายในประเทศที่ท่าอากาศดอนเมืองให้บริการอยู่ในปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019* และหากปรับวิธีปฏิบัติการบินโดยให้อากาศยานขึ้น - ลงแบบอิสระ และลดระยะระหว่างอากาศยานแบบยื่นออก (Finger Pier) จะทำให้ท่าอากาศยานดอนเมืองรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนต่อปี อย่างไรก็ตาม จากประมาณการแนวโน้มจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศและภายในประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง ของ ทอท. พบว่า เมื่อโครงการฯ สิ้นสุดในปี 2572 คาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศและภายในประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 57.411 ล้านคน

_____________________

*ปัจจุบันท่าอากาศยานดอนเมืองมีอาคารผู้โดยสารจำนวน 2 อาคาร และมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารรวม 30 ล้านคนต่อปี (ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับเดิม) แบ่งเป็น (1) อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 รองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 12 ล้านคนต่อปี (2) อาคารผู้โดยสารอาคาร 2 รองรับผู้โดยสารในประเทศ จำนวน 18 ล้านคนต่อปี

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 29 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A12217

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!