หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 4


รายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 2564

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 2564 ตามที่สำนักงาน ... เสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป และให้สำนักงาน ... รับข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          สาระสำคัญของเรื่อง

          รายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 2564 สรุปได้ดังนี้

          1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของสำนักงาน ...

                 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการที่สำนักงาน ... ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ

                 1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (.. 2564 - 2565) และสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ดังนี้

                          (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบริการภาครัฐเพื่อประชาชน

                          (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย ยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลง

                          (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

          2. ส่วนที่ 2 ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในแต่ละยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการของภาครัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สรุปได้ดังนี้

                 2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบริการภาครัฐเพื่อประชาชน

                          (1) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ฯ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อภาครัฐ ทุกภาคส่วนเข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และภาครัฐมีบริการที่เป็นมาตรฐานสากลและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

                          (2) ผลการดำเนินงานที่สำคัญ มีการผลักดันการให้บริการภาครัฐผ่าน e-Service การเชื่อมโยงบริการภาครัฐแบบ End to End Service ผ่านแพลตฟอร์มกลาง

                 2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย ยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลง

                          (1) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ฯ ภาครัฐมีความทันสมัยมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และการบริหารเชิงพื้นที่มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม

                          (2) ผลการดำเนินงานที่สำคัญ การทบทวนบทบาทภารกิจ/ยุบเลิกภารกิจ/ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่น การพัฒนาแนวทางการจัดโครงสร้าง และรูปแบบที่หลากหลาย การมีระบบประเมิน ความเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการจัดส่วนราชการและองค์การมหาชน

 

ais 720x100

 

                 2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

                          (1) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ฯ การมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มีฐานข้อมูลและเป็นภาครัฐที่เปิดกว้าง และส่วนราชการมีรูปแบบการทำงานที่รองรับการเปลี่ยนแปลง

                          (2) ผลการดำเนินงานที่สำคัญ การพัฒนาการเป็นภาครัฐระบบเปิด (Open Government) การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงาน

                 2.4 การบริหารจัดการของภาครัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

                          (1) การออกมาตรการรับมือและบรรเทาผลกระทบสำหรับผู้มาติดต่อราชการ รวม 90 กระบวนงาน เช่น กรมสรรพากรขยายระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมขนส่งทางบกขยายระยะเวลาการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

                          (2) การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของส่วนราชการ เช่น การทำงานออนไลน์ การให้บริการประชาชนด้วย e-Service

                          (3) การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด มีข้อเสนอแนะเพื่อให้จังหวัดสามารถพัฒนาการดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น อาทิ การบูรณาการ การทำงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางการสั่งการ (Command Center) การบริหารงบประมาณในระดับพื้นที่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแก้ไขภาวะวิกฤต

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 22 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11977

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!