หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 21


ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2567

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2567 (ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ .. 2567) ตามที่สำนักงบประมาณ (สงป.) เสนอ ดังนี้

          สาระสำคัญของเรื่อง

          สงป. รายงานว่า สงป. ได้ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงาน ... และสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองพิจารณาจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ .. 2567 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (.. 2561 - 2580) (ยุทธศาสตร์ชาติ) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (.. 2566 - 2580) (ฉบับปรับปรุง) (ร่างแผนแม่บทฯ ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (.. 2566 - 2570) (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13) (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (.. 2566 - 2570) (ร่างแผนความมั่นคงแห่งชาติฯ) และนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุ 13 หมุดหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และประเด็นสำคัญของ 17 นโยบายและแผนความมั่นคงตามร่างแผนความมั่นคงแห่งชาติฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรง ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาตามแผนย่อยของร่างแผนแม่บทฯ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นความมั่นคงภายใต้ร่างแผนความมั่นคงแห่งชาติฯ และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้

          1. กำหนดโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ .. 2567 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย

                 1.1 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ (กำหนดตามยุทธศาสตร์ชาติ) ดังนี้

                          (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

                          (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

                          (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

                          (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

                          (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

                          (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

                 1.2 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย รายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

 

QIC 720x100

 

          2. นำเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติและร่างแผนแม่บทฯ ฉบับปรับปรุง มากำหนดไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ ในแต่ละด้าน เพื่อแสดงให้เห็นเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนในแต่ละระดับที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นรูปธรรม

          3. นำแผนย่อย 85 ประเด็น ภายใต้ร่างแผนแม่บทฯ ฉบับปรับปรุงมากำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ ในแต่ละด้าน พร้อมทั้งนำเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของ แผนดังกล่าวมากำหนดไว้ภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปีงบประมาณ .. 2567 และตัวชี้วัดที่สามารถติดตามผลได้

          4. นำประเด็นสำคัญของ 13 หมุดหมาย ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และประเด็นสำคัญของ 17 นโยบายและแผนความมั่นคงตามร่างแผนความมั่นคงแห่งชาติฯ ที่ต้องเร่งดำเนินการในปีงบประมาณ .. 2567 พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ต้องการบรรลุมากำหนดเป็นจุดเน้นการพัฒนาที่ต้องให้ความสำคัญลำดับสูงควบคู่กับการนำแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อยของร่างแผนแม่บทฯ ฉบับปรับปรุง และประเด็นความมั่นคงภายใต้ร่างแผนความมั่นคงแห่งชาติฯ ที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ .. 2567 มากำหนดเป็นนโยบายการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำโครงการรองรับประเด็นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ .. 2567 จำนวน 1,026 โครงการ ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2567 ต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 22 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11970

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!