หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

CHEWAบุญชุนเกียรติ2


CHEWA ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 300 ลบ. ดอกเบี้ย 6% แถมใบสำคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W2 ขึ้น XB 25 พฤศจิกายนนี้ พร้อมจองซื้อ 9-16 มกราคม 2566

          นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 300,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 300 ล้านบาท แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราการจัดสรร 4,251 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยนักลงทุนที่สนใจจะต้องอยู่ในรายชื่อผู้ถือหุ้นของ CHEWA ก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันแรกของการขึ้นเครื่องหมาย XB (Excluding other benefits) และในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 จะเป็นวันที่กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) (Record Date) ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตั้งแต่วันที่ 9-16 มกราคม 2566 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของ CHEWA ที่ได้รับสิทธิการจัดสรร สามารถจองซื้อได้มากกว่าสิทธิที่ตนได้รับ

          สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครั้งนี้มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และให้ดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนที่อัตรา 6% ต่อปี โดยจะสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งแรกได้เมื่อมีอายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และกำหนดราคาแปลงสภาพไว้ที่ 1.20 บาท ต่อหุ้น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ จะได้รับ CHEWA-W2 ในอัตรา 1,000 หน่วย ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ และราคาใช้สิทธิของ CHEWA-W2 คือ 1.20 บาท ต่อหุ้น โดยมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

          โดยนักลงทุนที่สนใจจองซื้อผ่านที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด วัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้คือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้วางแผนจะนำเงินไปใช้ในการพัฒนาโครงการแนวสูงโครงการใหม่ ตามแผนพัฒนาธุรกิจที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ อีกส่วนหนึ่งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจต่อไป โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

A11939

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!