หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 26


ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในการกำหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาลระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในการกำหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ข้อ 8.8 ค่าธรรมเนียมการเข้าออกหลายครั้ง (Multiple Entry) รายละ 6,000 บาท เป็นรายละ 5,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง (.. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง .. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (.. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง .. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (.. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง .. 2522 พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ สธ. ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติทราบอย่างทั่วถึงต่อไป

          สาระสำคัญของเรื่อง

          สธ. รายงานว่า

          1. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) สธ. ได้ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาลระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทำหนังสือถึง มท. เพื่อพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวง (.. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง .. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (.. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง .. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (.. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง .. 2522 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมในส่วนของค่าธรรมเนียมประเภทคนอยู่ชั่วคราว ใช้ได้หลายครั้งภายในหนึ่งปี รองรับการดำเนินการตรวจลงตราเพื่อรักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) จากรายละ 5,000 บาท เป็นรายละ 6,000 บาท

 

aia 720 x100

QIC 720x100

 

          2. สธ. ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาลระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT โดยมีหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ มท. พิจารณาดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามมติที่ประชุมดังกล่าว ซึ่ง มท. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สธ. กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เกี่ยวกับการปรับแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมรองรับการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT และมีความเห็นว่า การแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวจะทำให้กระทบกับค่าธรรมเนียมของผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวสำหรับใช้ได้หลายครั้งภายในหนึ่งปี ประเภทอื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงเห็นควรให้ สธ. เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง (.. 2523) ออกตามความใพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง .. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (.. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง .. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (.. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง .. 2522 เพื่อให้สามารถเปิดระบบการตรวจลงตราประเภท Non-MT ได้โดยเร็ว และไม่ขัดต่อระเบียบ-กฎหมายเดิมที่กำหนดไว้ (คาดว่าจะเริ่มใช้ระบบการตรวจลงตราประเภท Non – MT ในวันที่ 1 มกราคม 2566)

          3. ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบการขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีในการกำหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT ในกฎกระทรวง เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการตรวจลงตรา จากเดิมรายละ 6,000 บาท เป็นรายละ 5,000 บาท

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11728

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!