หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8


ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2565 และ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม .. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 29/2565

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2565 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 และผลการพิจารณาของ คกง. ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม .. 2564 (พระราชกำหนดกู้เงิน เพิ่มเติม .. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 29/2565 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

          1. ผลการพิจารณาของ คกง. ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2565

                  1.1 เห็นชอบแนวทางการเตรียมแหล่งเงินรองรับกรณีการตรวจสอบเหตุทุจริตของโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .. 2563 (พระราชกำหนดกู้เงินฯ .. 2563)

                  1.2 อนุมัติให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดชัยนาท เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการและยกเลิกการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินฯ .. 2563

                1.3 มอบหมายให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดชัยนาท เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) (ระบบ eMENSCR) ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการและเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติโดยเร็ว ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนข้อ 19 และ 20 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .. 2563 .. 2563 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกู้เงินฯ .. 2563)

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

 

          2. ผลการพิจารณาของ คกง. ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม .. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 29/2565 

                  2.1 อนุมัติให้จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

                  2.2 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) กำกับหน่วยงานรับผิดชอบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ โดยกรณีที่คาดว่าไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ โดยการขยายระยะเวลาการเนินโครงการ และ/หรือยกเลิกการดำเนินโครงการตามข้อ 18 (2) และข้อ 19 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม .. 2564 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกู้เงินฯ เพิ่มเติม .. 2564) 

                  2.3 กำหนดเงื่อนไขว่าในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม .. 2564 ไม่สามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างหรือลงนามผูกพันสัญญาโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม .. 2564 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้หน่วยงานรับผิดชอบเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม .. 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11727

Click Donate Support Web  

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!