หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 8


ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .. 2563 และติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม .. 2564 (ห้วงเวลาการดำเนินการ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564) ของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .. 2563 และติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม .. 2564 (ห้วงเวลาดำเนินการ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564) ของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป

          สาระสำคัญของเรื่อง

          กระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .. 2563 และติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม .. 2564 (ห้วงเวลาการดำเนินการ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564) ของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา มาเพื่อดำเนินการซึ่งได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยเห็นชอบกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่าว สรุปได้ว่า 1) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดลกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและผู้สมัครเข้าร่วมโครงการโดยมีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและได้กำหนดคุณสมบัติของผู้รับการจ้างงานตามกิจกรรมสร้างงานสร้างรายได้รายเดือนแล้วรวมทั้งได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แก่พื้นที่เป้าหมาย 2) โครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันโครงการดังกล่าวให้เป็นโครงการสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากโครงการนี้มีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว 3) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นว่าหน่วยงานได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาดำเนินการแล้วบางส่วน เช่น การจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานการพิจารณากลั่นกรองในระดับจังหวัด การติดตามและตรวจสอบและได้มีการทบทวนและปรับปรุงกลุ่มเป้าหมายและวงเงินของโครงการอันเกิดจากอุปสรรคในพื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานสำหรับการส่งเสริมคุณภาพสินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานให้กับกลุ่มเกษตรกรและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับเกษตรกร 4) โครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด – 19 กระทรวงพาณิชย์ได้ขอปรับแก้ไขรายละเอียดในโครงการดังกล่าวเป็นอนุมัติวงเงิน 68 ล้านบาทโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ และมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 5) โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเป็นโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพผ่านรถ Mobile ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคภาคครัวเรือน บรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพ 6) โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และ 7) โครงการกำลังใจ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่มีการกระทำการทุจริตฉ้อโกงที่เกิดขึ้นตามแหล่งท่องเที่ยวในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีนโยบายให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุดโดยไม่ถอนคำร้องทุกข์ในทุกกรณี

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11726

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!