หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5

ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 33 และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ตามข้อ 1 - 5 และหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกรวมทั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมรับรองถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ประจำปี .. 2022 ตามข้อ 1 หรือ ประกาศถ้อยแถลงประธานรัฐมนตรีเอเปค ประจำปี .. 2022 ตามข้อ 2 ในกรณีที่เขตเศรษฐกิจไม่สามารถมีฉันทามติต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ตามข้อ 1 ได้ พร้อมทั้ง ให้นายกรัฐมนตรี หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี (1) ร่วมรับรองปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี .. 2022 ตามข้อ 3 หรือ ประกาศถ้อยแถลงประธานการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี .. 2022 ตามข้อ 4 ในกรณีที่เขตเศรษฐกิจไม่สามารถมีฉันทามติต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ตามข้อ 3 ได้ และ (2) ร่วมรับรองเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ตามข้อ 5 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

          สาระสำคัญ

          1. ร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ประจำปี .. 2022 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ระดับรัฐมนตรีในการร่วมกันสร้างประชาคมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่เปิดกว้าง มีพลวัต ยืดหยุ่นในการปรับตัว และมีสันติภาพ ตามวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค .. 2040 และแผนปฏิบัติการอาโอทีอาโรอา ซึ่งเป็นเอกสารหลักของเอเปคที่จะกำหนดทิศทางการดำเนินงานของเอเปคในอีก 20 ปีข้างหน้า ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตในยุคหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายใต้หัวข้อหลักเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุลโดยมีประเด็นสำคัญ 3 ด้านที่ไทยผลักดันในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ (1) การเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน (2) การส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ และ (3) การก้าวไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม

          2. ร่างถ้อยแถลงประธานรัฐมนตรีเอเปค ประจำปี .. 2022 เป็นเอกสารของประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 33 ที่ออกเพื่อสรุปประเด็นที่เขตเศรษฐกิจได้หารือร่วมกัน

          3. ร่างปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี .. 2022 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่มีเนื้อหาสาระคล้ายคลึงกับร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปคฯ ตามข้อ 1 แต่จะเน้นวิสัยทัศน์และข้อสั่งการของผู้นำเป็นหลัก

          4. ร่างถ้อยแถลงประธานการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี .. 2022 เป็นเอกสารของประธานการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ที่ออกเพื่อสรุปประเด็นที่เขตเศรษฐกิจได้หารือร่วมกัน เนื้อหาส่วนใหญ่จะนำมาจากร่างสุดท้ายของร่างปฏิญญาผู้นำประจำปี .. 2022 ตามข้อ 3 ในประเด็นที่เขตเศรษฐกิจสามารถตกลงกันได้และมีฉันทามติร่วมกันแล้ว

          5. ร่างเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว เป็นเอกสารผลลัพธ์ระดับผู้นำที่ไทยมุ่งจะผลักดันให้มีการรับรองในที่ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29และเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปีนี้ มีสาระสำคัญเป็นการบูรณาการการกำหนดเป้าหมายการดำเนินการเพื่อให้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง สมดุล มั่นคง และยั่งยืน ผ่านความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าชเรือนกระจกเป็นศูนย์ (2) การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนและครอบคลุม เช่น การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ การเสริมพลังสตรี (3) การอนุรักษ์ บริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น การต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม การจัดการขยะทะเล การต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมายและการค้าที่เกี่ยวข้อง และ (4) การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11715

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J


วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!