หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7


ร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ในระยะ 5 ปี และร่างถ้อยแถลงร่วมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น เรื่อง การยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ไทย - ญี่ปุ่นในระยะ 5 ปีและอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามใน ร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในห้วงวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง ร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น เรื่อง การยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน และให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในห้วงวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

          สาระสำคัญ

          1. ร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ เป็นกรอบการดำเนินความร่วมมือต้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในห้วงปี 2565 - 2569 ประกอบด้วยกลุ่มความร่วมมือ 3 ด้านหลัก ได้แก่ (1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับปรุงกฎระเบียบ และการพัฒนานวัตกรรม (2) เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) และ (3) โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงความร่วมมือย่อยใน 15 สาขา โดยมีการประชุม HUC เป็นกลไกในการทบทวนและติดตามความคืบหน้าการนำแผนปฏิบัติการร่วมฯ สู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของทั้งสองประเทศในการดำเนินความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย .. 2560

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

 

          2. ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านในโอกาสการครบรอบ 135 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต และการครบรอบ 10 ปี ของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และสะท้อนถึงพัฒนาการทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่างถ้อยแถลงร่วมฯ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไม่มีรูปแบบ ถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ กอปรกับไม่มีการลงนามในร่างถ้อยแถลงร่วมฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญฯ

          ผลกระทบ

          1) การจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมฯ เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเครษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายรูปแบบใหม่ร่วมกัน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการมีอัตราการเกิดต่ำ การก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างรวดเร็ว การใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนั้น ทั้งสองประเทศจึงจำเป็นต้องมีแนวทางการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวอย่าง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันต่อไปในอนาคต

          2) การยกระดับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านเป็นการสะท้อนความก้าวหน้าของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศที่ใกล้ชิดและครอบคลุมหลากหลายมิติและแสดงความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือให้ก้าวหน้าในทุกด้านท่ามกลางความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ของภูมิภาคและของโลก

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11714

Click Donate Support Web  

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!