หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy copy


การรับรองร่างแผนพัฒนาร่วมระหว่าง ACMECS กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแผนพัฒนาร่วมระหว่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partners: DPs) ของ ACMECS กลุ่มที่ 1 ทั้ง 6 ฉบับ ประกอบด้วย 1) ร่างแผนพัฒนาร่วมระหว่าง ACMECS กับเครือรัฐออสเตรเลีย 2) ร่างแผนพัฒนาร่วมระหว่าง ACMECS กับสาธารณรัฐประชาชนจีน 3) ร่างแผนพัฒนาร่วมระหว่าง ACMECS กับสาธารณรัฐอินเดีย 4) ร่างแผนพัฒนาร่วมระหว่าง ACMECS กับญี่ปุ่น 5) ร่างแผนพัฒนาร่วมระหว่าง ACMECS กับสาธารณรัฐเกาหลี และ 6) ร่างแผนพัฒนาร่วมระหว่าง ACMECS กับสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแผนพัฒนาร่วมฯ ที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบ ACMECS กระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน ร่วมให้การรับรองแผนพัฒนาร่วมฯ ทั้ง 6 ฉบับ ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสระหว่าง ACMECS กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ตามที่ประเทศสมาชิก ACMECS และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา รายประเทศ มีฉันทามติโดยเป็นการประกาศรับรอง และไม่มีการลงนามในร่างเอกสารดังกล่าวตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

          สาระสำคัญ

          1. สาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาร่วมระหว่าง ACMECS กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของACMECS กลุ่มที่ 1 ทั้ง 6 ฉบับ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของความร่วมมือระหว่าง ACMECS กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา รายประเทศ กำหนดเป้าหมายของ ACMECS กลไกความร่วมมือ บทบาทของหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา แนวทางการดำเนินความร่วมมือกับกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาคอื่นๆ และสาขาความร่วมมือที่แนะนำระหว่างทั้งสองฝ่าย เพื่อหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาให้การสนับสนุนทั้งด้านการเงินและ/หรือด้านเทคนิคแก่กลไกและโครงการต่างๆ ของ ACMECS ให้มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม โดยร่างแผนพัฒนาร่วมฯ เป็นเอกสารที่ทั้งสองฝ่ายสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ กิจกรรมและความร่วมมือต่างๆ อยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจและฉันทามติร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ACMECS กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

 

ธกส 720x100

 

          2. สำหรับแผนพัฒนาร่วมฯ หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาจะแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บท ACMECS (.. 2019 - 2023) ได้แก่ การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ การสอดประสานของกฎระเบียบและการกำกับดูแลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรม และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาสามารถพิจารณาสนับสนุนโครงการของประเทศสมาชิก ACMECS ที่เป็นโครงการที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นของ ACMECS (ACMECS Prioritized Projects) ทั้งโดยการสนับสนุนด้านการเงินและ/หรือด้านเทคนิค และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนายังสามารถกำหนดสาขาเฉพาะที่หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแต่ละประเทศมีความสนใจและความเชี่ยวชาญ เช่น

                 (1) เครือรัฐออสเตรเลีย แสดงความสนใจสนับสนุนด้านความมั่นคงไซเบอร์ การจัดการทรัพยากรน้ำ พลังงานทดแทน การส่งเสริมขีดความสามารถด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

                 (2) สาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงความสนใจสนับสนุนด้านการเสริมสร้าง ความเชื่อมโยงทางการเงิน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

                (3) สาธารณรัฐอินเดีย แสดงความสนใจสนับสนุนด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและรายย่อย (MSMEs) การบูรณากาทางการเงิน เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) และการบริหารจัดการน้ำ

                 (4) ญี่ปุ่น แสดงความสนใจสนับสนุนด้านพลังงานทางเลือก การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน และการจัดการภัยพิบัติ

                 (5) สาธารณรัฐเกาหลี แสดงความสนใจสนับสนุนด้ามเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการบริหารจัดการน้ำ

                 (6) สหรัฐอเมริกา แสดงความสนใจสนับสนุนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน และสาธารณสุข

 

QIC 720x100

 

          ผลกระทบ

          ร่างแผนพัฒนาร่วมระหว่าง ACMECS กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ของ ACMECS กลุ่มที่ 1 ทั้ง 6 ฉบับ มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนแม่บท ACMECS (.. 2019 - 2023) ได้แก่ การส่งเสริมความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคฯ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสอดประสานของกฎระเบียบทางเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนข้ามแดน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งช่วยสนับสนุนผลประโยชน์ของไทยและการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นอกจากนี้ ร่างแผนพัฒนาร่วมฯ บางฉบับได้มีการเพิ่มเติมประเด็นความท้าทายในบริบทปัจจุบัน เช่น การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทน และความท้าทายจากความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่น ความปลอดภัยไซเบอร์ ทั้งนี้ กิจกรรมและความร่วมมือต่างๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจและฉันทามติร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ACMECS กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11711

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!