หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8 copy


ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมของการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

          คณะรัฐมนตรีมีมติต่อร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมของการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Joint Press Statement on the Bilateral Discussions between the Prime Minister of the Kingdom of Thailand and the President of the French Republic) ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

          สาระสำคัญ

          ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ มีสาระสำคัญเป็นเอกสารสรุปผลการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยระบุแผนการดำเนินการเร่งด่วนภายใต้แผนการ (Roadmap) สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส (.. 2022 - 2024) ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน การเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชน การส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นระดับโลก โดยร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ ไม่มีถ้อยคำหรือบริบทที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ กอปรกับไม่มีการลงนามในร่างเอกสารดังกล่าว ดังนั้น ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญฯ

          อย่างไรก็ดี โดยที่สาระของร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย และเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของหลายหน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศจึงขอเสนอ ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี .. 2548

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11710

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!