หมวดหมู่: พาณิชย์

1Bอาเซียน


อาเซียนดันร่วมมืออาหาร-พลังงาน-ขนส่ง ทำยุทธศาสตร์ความเป็นกลางทางคาร์บอน

     สินิตย์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับรัฐมนตรีอาเซียน 3 สาขา มุ่งผลักดันความร่วมมือสาขาอาหาร การเกษตรและป่าไม้ สาขาพลังงาน และสาขาการขนส่ง พร้อมเดินหน้าจัดทำยุทธศาสตร์ความเป็นกลางทางคาร์บอน ตั้งเป้าแล้วเสร็จปี 66 เผยไทยได้ใช้โอกาสนี้ชูโมเดล BCG ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

      นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2565 ที่ผ่านมา ได้รับมอบหมายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมหารือวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) และรัฐมนตรีอาเซียน 3 สาขา ได้แก่ รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ รัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน และรัฐมนตรีด้านการขนส่งอาเซียน ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

     “อาเซียนได้ตระหนักถึงการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นประเด็นคาบเกี่ยวหลายสาขาและต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมี 3 สาขาที่เป็นไฮไลต์ ได้แก่ สาขาอาหาร การเกษตรและป่าไม้ สาขาพลังงาน และสาขาการขนส่ง จึงนำมาสู่การประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันครั้งนี้”

       สำหรับ ผลการหารือ มุ่งเน้นเตรียมการจัดทำยุทธศาสตร์อาเซียนเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน (ASEAN Strategy for Carbon Neutrality) ซึ่งจะเป็นการต่อยอดข้อริเริ่มระดับภูมิภาคที่มีอยู่ อาทิ กรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และข้อริเริ่มด้านความยั่งยืนอื่น ๆ ภายใต้ประชาคมอาเซียนทั้งสามเสา โดยอาเซียนตั้งเป้าจะจัดทำยุทธศาสตร์ให้แล้วเสร็จในปี 2566

       ทั้งนี้ อาเซียนจะได้รับประโยชน์จากการมียุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคด้านความยั่งยืน โดยจะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ อาทิ การเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนด้านการปล่อยคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่า และสนับสนุนให้เอกชนสามารถปรับตัวรองรับมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต

       ขณะเดียวกัน อาเซียนได้แสดงถึงความมุ่งมั่นตามพันธกรณีภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP) โดยการประชุมกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 26 (COP 26) เมื่อปี 2564 ณ สหราชอาณาจักร ซึ่งไทยได้เน้นย้ำว่า มีเป้าหมายบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) ภายในปี 2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero emissions) ภายในหรือก่อนปี 2608 ตลอดจนชูโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ที่ไทยนำมาเป็นนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ คู่ขนานกับการยกระดับมาตรฐานและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!