หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

01อาคาร


สาระสำคัญของกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 ที่จะประกาศใช้เร็วๆนี้

 

สาระสำคัญของกฎกระทรวง BEC

     - การก่อสร้างอาคารใหม่หรือดัดแปลงอาคาร ที่มีขนาดพื้นที่ในหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป ต้องมีการออกแบบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานที่กำหนด

     - ประเภทอาคารที่ต้องดำเนินการมี 9 ประเภทอาคาร ได้แก่ โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ สถานพยาบาล สถานศึกษา สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อาคารชุด และอาคารชุมนุมคน

     - กำหนดเกณฑ์การใช้พลังงานมาตรฐานขั้นต่ำไว้ ในแต่ละส่วนหลักๆ ที่ใช้พลังงานในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ได้แก่ ระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน เป็นต้น

     - เงื่อนไขการผ่านเกณฑ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC มีทางเลือก 2 แนวทาง ได้แก่

     o ออกแบบให้ผ่านเกณฑ์รายระบบหลัก (Prescriptive method) ได้แก่ ระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ

     o ออกแบบให้ผ่านเกณฑ์การใช้พลังงานโดยรวม (Whole building Performance method) สามารถนำพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ในอาคารมาหักออกจากค่าการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารได้

     - กำหนดให้มีผู้ตรวจประเมินการออกแบบอาคารว่ามีการใช้พลังงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ โดย พพ.เป็นผู้ขึ้นทะเบียนและให้การรับรองผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน

     - เจ้าของอาคารต้องจัดทำรายงานผลการประเมินตามแบบฟอร์มที่กำหนดและจัดหาให้ผู้ตรวจประเมินเป็นผุ้รับรอง เพื่อประกอบการยื่นขอใบอนุญาต (อ.1) และเมื่ออาคารก่อสร้างเสร็จให้เจ้าของอาคารยื่นเอกสารรับรองอีกครั้งว่าก่อสร้างอาคารผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC ที่กำหนด เพื่อประกอบการยื่นขอใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

     - กำหนดบทเฉพาะกาล เริ่มต้นบังคับใช้ เมื่อพ้น 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจาฯ 12 พ.ย.63 ดังนี้

     o ปีที่ 1 (13 มี.ค. 64 เป็นต้นไป) สำหรับอาคารขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป

     o ปีที่ 2 (13 มี.ค. 65 เป็นต้นไป) สำหรับอาคารขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป

     o ปีที่ 3 (13 มี.ค. 66 เป็นต้นไป) สำหรับอาคารขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป

     - อาคารที่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตหรือได้แจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายเฉพาะอื่นๆ หรือได้ยื่นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติติตามกฎกระทรวงนี้

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!