หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

11349 MQDC Wisit


MQDC ร่วมโชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยในงานการประชุม APEC2022 ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกชีวิต ‘Pioneering in Sustainnovation for All Well-being’

          MQDC (บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล้อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย ในฐานะผู้บุกเบิกนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกชีวิต ตลอดจนมุ่งมั่นในจุดยืนที่จะริเริ่ม คิดค้น พัฒนา แบ่งปันองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อมอบความสุขและสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับทุกชีวิตบนโลก

          นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC กล่าวว่า ภายในงานประชุม ‘APEC2022 Thailand’ นี้ทาง MQDC ได้นำเสนอแนวคิดและองค์ความรู้ที่เป็นจุดยืนและหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางวิชาการของ MQDC ภายใต้คอนเซปต์ ‘Pioneering in Sustainnovation for All Well-being’ ในการเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกชีวิต และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการที่ประกอบด้วย 3 โซนหลัก ภายใต้แนวคิด Embrace the next generation sustainability, Possible Future และ Sustainnovation “Pioneering in Sustainnovation for all well - being” โดยผู้เข้าชมจะได้ทราบฉากทัศน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่กระทบถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ สัตว์และธรรมชาติ รวมถึงทางออก และ วิถีในการดำเนินชีวิตแห่งอนาคตที่ทุกชีวิตต้องการในการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข (Decentralization Resilience & Biodiversity Standard) ซึ่งตอกย้ำจุดยืนของความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของ MQDC และสอดคล้องกับธีมในการจัดประชุม APEC “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” (Open Connect Balance) 

          ในฐานะที่ MQDC ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุม APEC ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ 20 ปี เรารู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ และเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเผยแพร่จุดยืนของ MQDC และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เราได้ค้นคว้าและพัฒนาผ่านศูนย์วิจัยฯของ MQDC ทั้ง 2 ศูนย์ ได้แก่ FutureTales Lab และ Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) ออกไปสู่สาธารณะในระดับนานาชาติ ได้เยี่ยมชมบูธของ MQDC พร้อมแลกเปลี่ยน และแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ ข้างต้น ในช่วงระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายวิสิษฐ์กล่าวเสริม

 

11349 MQDC

 

          โดย MQDC มีการนำเทคโนโลยี ผสานเข้ากับแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการทำงานที่ได้มาตรฐานตามแบบฉบับของ MQDC Standard of Excellence ซึ่งประกอบด้วย

          Process:

          ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ยึดหลักความยั่งยืน โดยทุกองค์ประกอบต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบริเวณชุมชนโดยรอบ อีกทั้งต้องมีการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

          • Product: 

          มาตรฐานการออกแบบโครงการฯ และนวัตกรรมที่ผ่านการศึกษาและวิจัยเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย ชุมชน รวมไปถึงสิ่งมีชีวิต และธรรมชาติรอบๆ ตัว ด้วยการออกแบบเพื่อสร้างความสุขของคนทุกวัยผ่านการศึกษาและวิจัยพฤติกรรมจริง การใช้วัสดุที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดี การพัฒนางานระบบที่ลดการใช้พลังงาน ตลอดจนกระบวนการก่อสร้างที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดคาร์บอน เพื่อช่วยลดภาวะโลกรวน

          Service: 

          มาตรฐานการให้บริการที่ออกแบบบนพื้นฐานความต้องการในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสุข อำนวยความสะดวกสบาย และตอบโจทย์การมีคุณภาพชีวิตทีดีให้แก่ลูกบ้านและชุมชนอย่างสูงสุด

          Planet: 

          มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับทุกชีวิต ทั้งมนุษย์ สัตว์ และธรรมชาติ โดยมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับความหลายหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และมีการจัดทำ Biodiversity Standard สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยแห่งแรกของโลก เพื่อทำให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์และสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกชีวิตบนโลก

          ทั้งนี้ MQDC ได้จัดตั้งศูนย์วิจัย 2 แห่ง คือ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center: RISC) และ ศูนย์อนาคตศึกษา FutureTale Lab เพื่อนำผลงานวิจัยด้านต่างๆ และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่มาพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเผยแพร่องค์ความรู้เชิงลึกจากงานวิจัยสู่สาธารณะ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          โดย RISC by MQDC มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมใน 5 ด้านหลัก ประกอบด้วย

          1. Plants & Biodiversity: ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และดึงศักยภาพของธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีเพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืน

          2. Air Quality: ศึกษาปัจจัยในการสร้างคุณภาพอากาศที่ดีทั้งภายในและภายนอกอาคาร

          3. Happiness Science: ศึกษาพฤติกรรมและจิตวิทยา ตลอดจนการทำงานของสมองเพื่อสร้างความสุขด้วยวิทยาศาสตร์

          4. Materials & Resources: ศึกษาวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อสุขภาวะของผู้ใช้อาคารและลดคาร์บอนของโลกด้วยเทคโนโลยีอนาคต

          5. Resilience: ศึกษาปัญหาและความเสี่ยงจากความไม่สมดุลของโลก เพื่อการปรับตัว อยู่รอด และเติบโต

          ทางด้าน FutureTales Lab by MQDC มุ่งศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่ออนาคต โดยใช้เครื่องมือการคาดการณ์อนาคตเพื่อสะท้อนภาพของ การอยู่อาศัย การทำงาน การเรียนรู้ การใช้เวลาว่าง คมนาคมขนส่ง และ บริบทของความยั่งยืน พร้อมสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือกับนักอนาคตศาสตร์ระดับประเทศและนานาชาติทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมไปถึงชุมชนต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกและแนวคิดใหม่ๆ ในด้านต่างๆ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับมนุษยชาติ

 

A11349

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!