หมวดหมู่: พาณิชย์

1aสินิตย์


สินิตย์ บินถกคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดันร่างวิสัยทัศน์หลังปี 68 การพัฒนาที่ยั่งยืน

      สินิตย์ เตรียมเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 21 ที่กัมพูชา วันที่ 10 พ.ย.นี้ เผยไฮไลต์จะพิจารณาร่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 68 และการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมติดตามประเด็นเศรษฐกิจ ทั้งการอัปเกรด ATIGA การฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 การประเมินความพร้อมติมอร์-เลสเต เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ก่อนชงผู้นำพิจารณา

      นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 21 ซึ่งกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ในวันที่ 10 พ.ย.2565 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ก่อนเสนอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนพิจารณาต่อไป

      สำหรับ ไฮไลต์ของการประชุม มี 2 เรื่องสำคัญ คือ การพิจารณาจัดทำองค์ประกอบหลักของร่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ภายหลังปี 2568 (Post-2025 Vision) ในส่วนของเสาเศรษฐกิจ เพื่อรวมเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ฉบับใหม่ ซึ่งจะเสนอให้ผู้นำอาเซียนรับรองในปี 2568 และเตรียมการเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน โดยจะมีการหารือร่วมกับรัฐมนตรีอาเซียน 3 สาขา ได้แก่ ด้านพลังงาน ด้านการขนส่ง และด้านเกษตรและป่าไม้ เพื่อหาแนวทางผลักดันอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) และความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

       นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ที่ประชุมจะมีการติดตามความสำเร็จของประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจ (Priority Economic Deliverables : PEDs) ที่กัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนผลักดันให้สำเร็จในปีนี้ โดยเฉพาะประเด็นการเริ่มเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) พร้อมหารือแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 โดยจะให้ความเห็นชอบปฏิญญาพนมเปญว่าด้วยการพลิกโฉมการท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกต่อการฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 รวมทั้งรับทราบผลการประเมินเชิงลึกถึงความพร้อมของติมอร์-เลสเต ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้นำอาเซียน

      นอกจากนี้ จะมีการรับรองเอกสารสำคัญ เช่น แผนดำเนินงานตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ปี ค.ศ. 2023-2030 ซึ่งเป็นแนวทางที่อาเซียนสามารถนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และเอกสารแนวคิดเรื่องยุทธศาสตร์อาเซียน เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ เช่น อาเซียนจะเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนด้านการปล่อยคาร์บอนต่ำ และช่วยส่งเสริมนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่า เป็นต้น

     ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนของปี 2565 (ม.ค.–ก.ย.) การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 96,850.57 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 20% โดยไทยส่งออกไปอาเซียนมูลค่า 55,997.16 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจากอาเซียนมูลค่า 40,853.41 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!