หมวดหมู่: พาณิชย์

1Tด่านสันต้นดู่


จุรินทร์ บินถกด่านสันต้นดู่-เชียงใหม่ ดันแก้ยาเสพติดก่อนเปิดด่าน เผยค้าชายแดนเชียงใหม่แค่รอเมียนมาไฟเขียว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน ด่านสันต้นดู่วันที่ 27 ต.ค.65 พร้อมด้วยนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งจากส่วนกลางและในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่อาย กองกำลังผาเมือง หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย–เมียนมา ที่หอประชุมที่ว่าการอําเภอแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าการผลักดันเปิดจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุมมอบหมายให้ดำเนินการผลักดันการเปิดไปเมื่อปี 2563

รวมถึงใช้โอกาสนี้ในการหารือแนวทางผลักดันการเปิดช่องทางบ้านสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย-เมียนมา เสนอให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยพิจารณาผลักดัน เพื่อให้เป็นอีกช่องทางการค้าที่จะช่วยขยายมูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีศักยภาพในเชิงภูมิศาสตร์ในการเชื่อมต่อไปยังรัฐฉานของเมียนมา

   ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า การเปิดด่านจะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันการค้าและการส่งออกของไทยไปยังเมียนมาที่มีมูลค่ากว่าสองแสนล้านบาทในแต่ละปี โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 มีมูลค่าสูงถึง 110,177  ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.38 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน รวมไปถึงอาจเป็นโอกาสในการส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในระยะยาว

โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนในการผลักดันการเปิดจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง ซึ่งปัจจุบันยังรอผลการพิจารณาจากรัฐบาลเมียนมา ด้วยเหตุผลด้านสถานการณ์ความมั่นคงในประเทศเมียนมา

    สำหรับ ในส่วนของช่องทางสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ กองกำลังผาเมือง สังกัดกองทัพภาคที่ 3 ปราบปรามปัญหาการลักลอบยาเสพติดให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และหากพบว่า ปัญหาลดน้อยลงและสถานการณ์ดีขึ้น ขอให้กองกำลังผาเมืองร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การเปิดช่องทางฯ รวมถึง การพิจารณายกระดับไปสู่การเปิดเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อไป

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!