หมวดหมู่: มหาดไทย

1aSX 2022


ปลัด มท.สุดปลื้ม กระเเสตอบรับในงาน SX 2022 ตลอด 7 วัน ดีเยี่ยม ย้ำภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุขยังไม่จบ พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืนในทุกมิติ

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะทำงาน Change for Good และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ Sustainability Expo 2022 หรือ SX 2022 วันสุดท้าย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานเเสดงนิทรรศการในงาน Sustainability EXPO 2022 หรือ SX 2022 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการที่เกี่ยวกับความยั่งยืนที่เป็นความรู้เเละเป็นประโยชน์มากมาย จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานระหว่างประเทศ โดยตลอด 7 วันที่ผ่านมานี้ ที่บูธของกระทรวงมหาดไทยได้จัดกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม อัดแน่นไปด้วย ความสนุก สาระ และความรู้มากมาย จากภาคีเครือข่ายการทำงานกลไก 3 5 7 (3 ระดับ 5 กลไก และ 7 ภาคีเครือข่าย

          และตามหลักการทำงานบวร บรม ครบ’ ของกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมทั้งผู้เข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรม ยังได้รับชมผลการดำเนินงานที่เป็น Best Pratice ผ่านระบบ Warroom MOI บนดิจิทัลบอร์ด และกิจกรรมพิเศษ LIVE ACTION ตลอดทั้ง 7 วัน เสมือนได้ลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมในพื้นที่จริง ใน 11 กิจกรรมเด่น ได้แก่ 1) ชุมชน SDGs 2) โคก หนอง นา 3) ผ้าไทยใส่ให้สนุก 4) OTOP นวัตวิถี 5) งานสาธารณะสงเคราะห์ตามหลัก 6) การจัดการขยะและถังขยะเปียกลดโลกร้อน 7) คลองสวยน้ำใส 8) อำเภอนำร่อง 4 ภูมิภาค 9) อปท. ต้นเเบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 10) สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และ 11) การจัดที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจน ซึ่งผู้สนใจสามารถรับชมกิจกรรมย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook กระทรวงมหาดไทย PR 

          นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนสำหรับคนเมือง เเละผักตีลังกา ภายใต้เเนวคิดพึ่งตน เพื่อโลก เพื่อเราที่เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกการพึ่งพาตนเองที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อมอีกด้วย และกิจกรรมที่พูดถึงไม่ได้และถือเป็นอีกหนึ่ง High Light ที่สำคัญ คือ มหาดไทยปันสุข โดยมีการนำผลผลิตจากแปลงโคก หนอง นา มาแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนที่ร่วมเยี่ยมชมบูธ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยม จากทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย

          ส่วนตัวดีใจเเทนพี่น้องเครือข่าย ปันบุญ ปันน้ำใจ ของกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งจะต้องมีการต่อยอดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อย่างแน่นอน โดยกิจกรรมมหาดไทยปันสุข ยังเป็นกิจกรรมที่ได้อิ่มทั้งท้อง อิ่มบุญอีกด้วย เพราะสามารถสนับสนุนกิจกรรมโดยการบริจาคที่ตู้มหาดไทยปันสุข ซึ่งจะสรุปจำนวนเงินเเละเเจ้งให้ทราบในวันพรุ่งนี้ โดยจะนำรายได้ทั้งหมดไปสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในปี 2565 ต่อไป

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า กระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบสาน รักษาและต่อยอดและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ และจะมุ่งมั่นพัฒนาคนให้มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขความรู้ คู่คุณธรรมเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนรายครัวเรือนในทุกมิติ สร้างกระบวนการรวมกลุ่มที่มุ่งสู่ความมั่งคงและยั่งยืนในระดับชุมชน ต่อยอดสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยให้มีความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อโลก ดั่งเจตนารมณ์ที่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มิ.. 65 ที่ผ่านมา เพื่อมุ่ง Change for Good ทำให้โลกใบเดียวของทุกคนมีอายุยืนยาว ด้วยแนวคิด 76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อการพัฒนา เพื่อความเท่าเทียม เพื่อความยั่งยืนโลกนี้เพื่อเรา

          “บรรยากาศของบูธที่ของกระทรวงมหาดไทยในงาน Sustainability Expo 2022 วันสุดท้ายช่วงเย็น เต็มไปด้วยความสุข กับการได้ร่วมแรงร่วมใจกันเสนอสิ่งที่ดีที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติของเราไปสู่เป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN สมกับที่เรา คนมหาดไทย และภาคีเครือข่าย อาทิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คณะสงฆ์ คณะผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ที่นำโดยคุณกีต้า ซับบระวาล และท่านอื่นๆ ร่วมตั้งเป้าหมายในการ Charge for Good มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

          ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอด มาขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การจัดงาน SX 2022 ของกระทรวงมหาดไทยในปีนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจ และย้ำเตือนว่าคนมหาดไทย ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่าย’ จะไม่หยุดการสร้างความสำเร็จไว้เพียงแค่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ในงาน SX2022 เท่านั้น แต่จะยังคงมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งที่จะร่วมแรงแข็งขัน

          ด้วยความตั้งใจ และ Passion ที่จะ Change for Good ช่วยกันยกระดับสังคมไทย ด้วยแนวคิด เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมกับการเติบโตด้วยประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายที่เข้มเเข็ง โดยจะเริ่มต้นที่การทำงานวันนี้จะต้องดีกว่าเมื่อวาน และวันพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้’ สู่ความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ แก่สายตาประชาคมโลก” ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวทิ้งท้าย

 

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!