หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

BAACโสรัต2


... แต่งตั้งรองผู้จัดการใหม่

          คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) มีมติแต่งตั้งให้ นายโสรัต โสพรรณรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ... ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ... มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

          นายโสรัต โสพรรณรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2505 เป็นชาวกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ด้านการปกครอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และระดับปริญญาโท ด้านการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มทำงานกับ ... เมื่อปี 2528 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อด้านเกษตรกร สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานอำนวยการ และรองผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านบริหารองค์กร

 

BAACยุวพล3

 

          คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) มีมติแต่งตั้งให้ นายยุวพล วัตถุ ผู้ช่วยผู้จัดการ ... ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ... มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

          นายยุวพล วัตถุ เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2507 เป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท ด้านการจัดการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มทำงานกับ ... เมื่อปี 2532 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขานครพนม จังหวัดนครพนม จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานธุรกิจสถาบันและผู้ประกอบการ สายงานกิจการสาขาภาค และรองผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

 

BAACพงษ์พันธ์2

 

          คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) มีมติแต่งตั้งให้ นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ... ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ... มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

          นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2506 เป็นชาวจังหวัดสงขลา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท ด้านการจัดการสำหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มทำงานกับ ... เมื่อปี 2532 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขาพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานธุรกิจบุคคล สายงานธุรกิจสินเชื่อ และรองผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านธุรกิจธนาคารและธุรกิจสินเชื่อ

 

 

BAACณรงค์ ขันติวิริยะกุล2          คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) มีมติแต่งตั้งให้ นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ... ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ... มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

          นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2507 เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มทำงานกับ ... เมื่อปี 2533 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อระดับ 4 สาขากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการสาขาภาค รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยและแก้หนี้นอกระบบ ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อบุคคล ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และรองผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

A10026

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!