หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 18


ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย .. ....

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย .. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ คค. รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

        ทั้งนี้ คค. เสนอว่า

        1. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 กับสถานีรถไฟนาทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจากศูนย์ขนส่งสินค้าบริเวณสถานีรถไฟนาทา เชื่อมโยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษด่านผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - ลาว จังหวัดหนองคาย อีกทั้งเพิ่มโครงข่ายคมนาคม รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ลดปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพ และเป็นการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายด้านคมนาคมขนส่ง ช่วยทำให้เกิดการขนส่งในหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ระหว่างระบบรางและถนน เกิดความเชื่อมโยงต่อเนื่องสามารถรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        2. กรมทางหลวงชนบทได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการดำเนินโครงการ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าปัจจุบัน (NPV) มีค่า 1,199.78 ล้านบาท อัตราผลประโยชน์ต่อทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.43 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์โครงการ (EIRR) มีค่า 16.72% ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการดำเนินการ และหากพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางอ้อมที่เกี่ยวกับการรองรับการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตโครงการก็จะมีความเหมาะสมมากขึ้น

        3. ลักษณะของโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 กับสถานีรถไฟนาทา เป็นถนนก่อสร้างใหม่ ชนิดผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร เกาะกลางกว้าง 5.10 เมตร เขตทางกว้าง 40.00 เมตร มีระยะทางประมาณ 1.010 กิโลเมตร มีพื้นที่ที่ถูกเวนคืนประมาณ 28 ไร่ (22 แปลง) มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 15 รายการ ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการประมาณ 91 ล้านบาท (ค่าสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 1.5 ล้านบาท ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 43.5 ล้านบาท และค่าก่อสร้างประมาณ 46 ล้านบาท) กรมทางหลวงชนบทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการสร้างทางหลวงชนบทสายดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งทางบกอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค รวมทั้งเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้

             3.1 สำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2566

             3.2 กำหนดราคาและจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2567

             3.3 ดำเนินการก่อสร้าง ในปี 2568 - 2569

 

ใจฟู720x100px

aia 720 x100

 

        4. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสายดังกล่าว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน .. 2548 แล้ว ซึ่งมีผู้เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวประมาณร้อยละ 98.50

        5. สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นควรที่กรมทางหลวงชนบทจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรี และจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทตามความจำเป็นและเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาเรื่องนี้ใช้บังคับต่อไป

        6. กรมการปกครองได้ตรวจสอบร่างแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้แล้ว แนวเขต การปกครองที่ปรากฏในร่างแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาสอดคล้องกับคำบรรยายในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอ ... จังหวัด ... ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

        7. คค. ได้ดำเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ .. 2561 โดยได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาที่ดินเพื่อกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ แผนบริหารโครงการ ประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ

        สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

        กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 กับสถานีรถไฟนาทา มีกำหนดใช้บังคับ 5 ปี โดยให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) 20 กันยายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9764

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!