หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5


ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) .. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน .. 2542

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) .. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน .. 2542 ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาประเด็นตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปประกอบพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ...) รับความเห็นและข้อสังเกตของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

        ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ เป็นการกำหนดให้ ผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และผู้ประกอบธุรกิจให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา 13 และมาตรา 14 การจัดให้ลูกค้าต้องแสดงตนตามมาตรา 20 การกำหนดนโยบายการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่ อาจเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา 20/1 ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเห็นชอบด้วยแล้ว

        สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

        เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (.. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน .. 2542 เพื่อกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์ เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และผู้ประกอบธุรกิจให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) 20 กันยายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9763

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!