หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 13


ร่างกฎ .. ว่าด้วยโรค .. .... และรายงานผลการแก้ไขปรับปรุงหนังสือเวียนของสำนักงาน ..

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎ .. ว่าด้วยโรค .. .... และรายงานผลการแก้ไขปรับปรุงหนังสือเวียนของสำนักงาน .. ตามที่สำนักงาน .. เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ และรับทราบรายงานผลการแก้ไขปรับปรุงหนังสือเวียนของสำนักงาน .. ตามที่สำนักงาน .. เสนอ

        ทั้งนี้ ร่างกฎ .. ดังกล่าว ตามที่สำนักงาน .. เสนอ เป็นการปรับปรุงกฎ .. ว่าด้วยโรค .. 2553 เพื่อกำหนดให้ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดโดยยกเลิกโรควัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ เนื่องจากโรควัณโรคมีแนวโน้มที่จะลดลงและใช้เวลาในการรักษาประมาณ 2 สัปดาห์ก็สามารถหายได้ และกำหนดเพิ่มโรคจิต (Psychosis) หรือโรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) ที่ปรากฏอาการเด่นชัดรุนแรงหรือเรื้อรัง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้งรายงานผลการแก้ไขปรับปรุงหนังสือเวียนของสำนักงาน .. ตามที่สำนักงาน .. เสนอ เป็นการดำเนินการปรับปรุงหนังสือเวียนของ .. เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการแพทย์ของ .. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบด้วย

        สาระสำคัญของเรื่อง 

        1. ร่างกฎ .. ว่าด้วยโรค .. .... เป็นการปรับปรุงการกำหนดโรคอันเป็นลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการตามกฎ .. ว่าด้วยโรค .. 2553 ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน นอกจากไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด ดังนี้

 

กฎ .. เดิม

 

ร่างกฎ .. (ใหม่)

ข้อ 2 โรคตามมาตรา 36 . (2) คือ

 

(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 

(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

ข้อ 4 โรคตามมาตรา 36 . (2) คือ

     4.1 โรคทางกาย ได้แก่

          - ยกเลิก

          คงเดิม

          คงเดิม

          คงเดิม

          คงเดิม

 

ไม่มี  

     4.2 โรคจิต (Psychosis) หรือโรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) ที่ปรากฏอาการเด่นชัดรุนแรงหรือเรื้อรังและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ข้อ 5 วิธีการตรวจโรคตามข้อ 4 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการแพทย์ของ .. กำหนด

 

         2. รายงานผลการแก้ไขปรับปรุงหนังสือเวียนของสำนักงาน .. เป็นการดำเนินการปรับปรุงหนังสือเวียนของ .. ซึ่งมีผลใช้บังคับกับส่วนราชการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ (1) จัดประเภทหนังสือเวียนของสำนักงาน .. ที่ออกก่อนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน .. 2551 และหนังสือเวียนที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งยังบังคับใช้อยู่ (2) จัดทำฐานข้อมูลหนังสือเวียนของสำนักงาน .. ตามประเภท และหมวดหมู่ (3) ปรับปรุงหนังสือเวียนของสำนักงาน .. โดยรวมหนังสือเวียนหลายฉบับที่มีเนื้อหาเดียวกันให้คงเหลือฉบับเดียว และดำเนินการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่บังคับใช้มานาน รวมถึงหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) 20 กันยายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9762

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!