หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 25


(ร่าง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

        ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวระหว่างที่พำนักในราชอาณาจักร อันจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยการดำเนินการดังกล่าว มีความจำเป็นต้องออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าว

        สาระสำคัญ

        ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง .. 2522 โดยมีหลักการสำคัญ เพื่อขยายระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้างบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

        1. คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ตามข้อ 6 วรรค 2 แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา .. 2545 (คนต่างด้าวที่ขอรับการตรวจลงตรา ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ Visa on arrival) ให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกินสามสิบวัน

        2. คนต่างด้าวผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้นได้ทำความตกลงไว้กับรัฐบาลไทย กรณีการยกเว้นการตรวจลงตรา ระยะเวลาพำนักไม่เกินสามสิบวัน ตามข้อ 13 (1) แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา .. 2545 ให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกินสี่สิบห้าวัน

        3. คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราตามข้อ 13 (3) () แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา .. 2545 (คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราประเภท .30) ให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกินสี่สิบห้าวัน

        4. ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม .. 2565 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม .. 2566 ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และเพิ่มค่าใช่จ่ายของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) 20 กันยายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9760

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!