หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 19


การพิจารณายกเลิกการกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 (4) หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง .. 2522 (ร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) .. ....)

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) .. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

        ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร .. 2563 เพื่อยกเลิกการกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคที่ต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ซึ่งได้คลี่คลายและมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น จนสามารถผ่านปรนบรรดามาตรการและข้อจำกัดต่างๆ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติ รวมไปถึงการผ่อนคลายข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศจากเดิมที่เคยกำหนดเป็นมาตรการสกัดกั้นเชื้อโรคอย่างเร่งด่วน ประกอบกับในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 10/2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 รับทราบสรุปผลการประชุมดังกล่าวตามที่สำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เสนอ ด้วยแล้ว

        หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันใช้บังคับร่างกฎกระทรวง จากเดิมที่กำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเป็นให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปซึ่งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยแล้ว

 

AXA 720 x100

aia 720 x100

 

        สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

        แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร .. 2563 เพื่อยกเลิกการกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 (4) หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง .. 2522 ดังนี้

 

กฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว

ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่

ในราชอาณาจักร .. 2563

 

ร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว

ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่

ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) .. ....

- โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร [มาตรา 12 (4)] คือ

     (1) โรคเรื้อน

     (2) วัณโรคในระยะอันตราย

     (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

 

- โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร [มาตรา 12 (4)] คือ

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

     (4) โรคยาเสพติดให้โทษ

     (5) โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

     (6) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

 

คงเดิม

คงเดิม

- ยกเลิก -

- โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร [มาตรา 44 (2)] คือ

     (1) โรคเรื้อน

     (2) วัณโรคในระยะอันตราย

     (3) โรคเท้าช้าง

     (4) โรคยาเสพติดให้โทษ

     (5) โรคพิษสุราเรื้อรัง

     (6) โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

     (7) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

 

- โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร [มาตรา 44 (2)] คือ

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

- ยกเลิก -

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) 20 กันยายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9759

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!