หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 26


ขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ .. 2566 - 2568

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รพ. .บูรพา) ประจำปีงบประมาณ .. 2566 - 2568 (แผนอัตรากำลังฯ รพ. .บูรพา) จำนวน 1,934 อัตรา งบประมาณรวมทั้งสิ้น 641,718,840 บาท ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ

        สาระสำคัญของเรื่อง 

        กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ .. 2566 - 2568 (แผนอัตรากำลังฯ รพ. .บูรพา) จำนวน 1,934 อัตรา งบประมาณรวมทั้งสิ้น 641,718,840 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง ภายใน 3 ปี พัฒนาศักยภาพเป็นโรงพยาบาลหลักหรือสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลักเพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับหลังปริญญา แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการผลิต ผลงานวิจัยทางการแพทย์ การบริการวิชาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่ชุมชนและการบริการรักษาพยาบาลแบบครบวงจรในระดับตติยภูมิ ร่วมกับการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (...) ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแผนอัตรากำลังฯ รพ. .บูรพา ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) 20 กันยายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9758

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!