หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 12


ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บางส่วน เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 42 ไร่ 0 งาน 51 ตารางวา เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว กษ. จะแจ้งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ .. 2562 ในการตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บางส่วน เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

        สาระสำคัญของเรื่อง

        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 42 ไร่ 0 งาน 51 ตารางวา เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว จะแจ้งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชดำเนินการตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ .. 2562 ในการตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บางส่วน เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป โดยโครงการฯ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านน้ำยืน ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรมของราษฎร โดยโครงการฯ เก็บกักน้ำได้ 6.015 ล้านลูกบาศก์เมตร และส่งน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกในฤดูฝน ประมาณ 5,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 9 หมู่บ้านของอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในเขตอีสานตอนล่างบริเวณชายแดน ไทย - กัมพูชา มีแผนการดำเนินโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ปี .. 2563 - 2567 วงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 840 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2564 - 2567 ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง มีผลการดำเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ 18 โดยได้ก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง การก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ส่วนการก่อสร้างระบบส่งน้ำ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมทบทวนแบบก่อสร้างคลองส่งน้ำให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินของเกษตรกรในปัจจุบัน

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) 20 กันยายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9754

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!