หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 24


การจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565

        คณะรัฐมนตรีรับทราบเกี่ยวกับการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ตามที่กระทรวงมหาไทย (มท.) เสนอ

        เรื่องเดิม 

        1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับ พระสงฆ์ไทยเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์สนับสนุน และขอความร่วมมือจากวัดต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่าฯ ในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานจัดตั้งโครงการฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุและสามเณร ให้ได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมอย่างลึกซึ้ง

        2. การประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ห้องประชุมอาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชและกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมเห็นชอบรูปแบบการเป็นเจ้าภาพจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 เหมือนปีที่ผ่านมา และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเรียนเชิญส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เหล่าทัพ องค์กรอิสระ และ กทม. จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ ประจำปี 2565 รวมทั้งประสานสำนักงานทำเนียบองคมนตรี เพื่อปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงให้เป็นปัจจุบัน

        เนื่องด้วยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประกอบกับมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์สนับสนุนและขอความร่วมมือจากจังหวัดต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยจัดพิธีทอดผ้าป่าฯ วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานจัดตั้งโครงการฯ โดยใน ปี 2565 พิธีทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ ในส่วนกลาง จะจัดในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 วัดบวรนิเวศวิหาร ส่วนภูมิภาคและคณะหนทั้ง 4 หน จัดพิธีทอดผ้าป่าฯ ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบและเพื่อเป็นการเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

        ด้วยระยะเวลาการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในปี 2565 จะเริ่มดำเนินการ ดังนี้ (1) ส่วนกลาง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 วัดบวรนิเวศวิหาร และ (2) ส่วนภูมิภาคและคณะหนทั้ง 4 หน ในระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 วัดที่กำหนด ซึ่งมีระยะเวลาก่อนการจัดพิธีทอดผ้าป่าฯ อีกไม่นาน การนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงมีความประสงค์นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ และเพื่อเป็นการเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

 

วิริยะ 720x100

QIC 720x100

 

        ข้อเท็จจริง

        ในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) ได้ดำเนินการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยสรุปผลการดำเนินการได้ ดังนี้

        1. ประธานองคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยมีสมเด็จ พระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่ปรึกษา/นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นประธานกรรมการ/ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ โดยมีนายสมคิด จันทมฤก เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ดำเนินการจัดพิธีทอดผ้าป่าประจำปี (2) ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร์โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย (3) เชื่อมสัมพันธ์ ศรัทธาระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันสงฆ์ และประชาชน (4) รวบรวมหรือทรัพย์สินที่ได้จากการจัดงานพิธีทอดผ้าป่าส่งมอบให้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย (5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ (6) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรต่างๆ และ (7) ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ตามที่ประธานคณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมอบหมาย

        2. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการ/รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานอนุกรรมการ/หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นอนุกรรมการ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ (1) ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (2) ประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์ และเผยแพรโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย (3) เชื่อมสัมพันธ์ ศรัทธาระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันสงฆ์ และประชาชน (4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรต่างๆ และ (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ประธานคณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมอบหมาย

        3. การดำเนินการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการฯ ประจำปี 2564 ประกอบด้วย (1) ส่วนกลาง ดำเนินการในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และกระทรวงมหาดไทยจัดพิธีทอดผ้าป่าฯ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ (2) ส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยได้จัดพิธี มอบผ้าไตรพระราชทาน โดยแจ้งให้จังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มจังหวัดมอบหมายผู้แทนมารับมอบผ้าไตรพระราชทาน และย่ามที่ระลึกโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เพื่อนำไปมอบให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด ในการจัดพิธีทอดผ้าป่าฯ วัดที่กำหนดในแต่ละจังหวัด ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน รวมทั้งคณะหนทั้ง 4 หน ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว วัดต่างๆ ตามที่เจ้าคณะหนกำหนดด้วย

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) 20 กันยายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9753

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!