หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 25


โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิต ปี 2564/2565

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเป็นกรณีเฉพาะเป็นการชั่วคราว ภายในกรอบวงเงินโครงการ 8,319.24 ล้านบาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ประกอบด้วย

        1. การช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานเท่านั้น ในอัตรา 120 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นอัตราที่กระทรวงการคลัง (กค.) ได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของอัตราค่าใช้จ่ายแล้ว ในวงเงิน 8,159.14 ล้านบาท

        2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ ... สำหรับชดเชยต้นทุนเงินในอัตราต้นทุนทางการเงินของ ... ประจำไตรมาส บวก 1 (ปรับเปลี่ยนอัตราต้นทุนทางการเงินตามอัตราที่แท้จริงทุกไตรมาส) ปัจจุบันคิดเป็น ร้อยละ 1.95 ต่อปี และค่าบริหารจัดการรายละ 5 บาท วงเงิน 160.10 ล้านบาท

        สาระสำคัญ

        กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565 ใช้จ่ายจากแหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อชดเชยภาระทางการเงินให้แก่ ... ตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อไป โดยโครงการฯ เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงาน ผ่านการสมทบจ่ายค่าแรงงานให้แก่เกษตรกรที่ตัดอ้อยสดแทนการตัดอ้อยไฟไหม้ โดย ... โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อยโดยตรง ในอัตรา 120 บาทต่อตัน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ้น และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ฤดูการผลิตปี 2564/2565 โดยมีปริมาณอ้อยสดที่ให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น จำนวน 67.99 ล้านตัน มีรูปแบบการดำเนินการและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกับการดำเนินการในฤดูการผลิตปี 2563/2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่าโครงการที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจะไม่ขัดต่อพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามพันธกรณีในข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Green box) ด้านการเกษตร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคาสินค้า รวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับแจ้งจากกระทรวงการคลังว่า อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือ 120 บาทต่อตัน มีความเหมาะสม และได้รับแจ้งจาก ... ว่า ... มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการสำรองจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ ไปพลางก่อน อีกทั้งโครงการฯ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ด้วยแล้ว โดยรูปแบบโครงการที่เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงตามปริมาณอ้อยตามเงื่อนไขที่กำหนดในครั้งนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ฤดูการผลิตปี 2561/2562

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) 20 กันยายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9743

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!