หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 16


ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ .. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร วงเงิน 212,102,829.62 บาท ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบว่าด้วยบริหารงบประมาณฯ รวมทั้งจะได้เร่งคืนเงินตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยให้แก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศทั้ง 6 เรื่อง ในปีงบประมาณ .. 2565 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ

        สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

        1. ตั้งแต่เริ่มต้นมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน มีภาพยนตร์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวแล้ว จำนวน 43 เรื่อง เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ประมาณ 8,560 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้จ่ายเงินคืนแก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ภายใต้มาตรการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จำนวน 22 เรื่อง รวมเป็นเงินจำนวน 541,497,790.15 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจำปีของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจะเห็นได้ว่าการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เมื่อเทียบระหว่างเงินที่รัฐบาลคืนให้ผู้สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศกับจำนวนเงินที่ผู้สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศนำเข้ามาลงทุนและกระจายรายได้ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ที่เป็นสถานที่ถ่ายทำทั่วประเทศ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง จำนวนตั้งแต่ 40 - 188 ล้านบาทต่อปี

        2. ภาพยนตร์ต่างประเทศ จำนวน 6 เรื่อง ได้ถ่ายทำเสร็จสิ้นในช่วงปี .. 2564โดยนำเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย 1,191.84 ล้านบาท และกระจายรายได้ไปสู่ทีมงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 12,000 คน รวมถึงส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนสร้างผลกระทบในระบบเศรษฐกิจอัตราทวีคูณ (ประมาณ 2,384 ล้านบาท) ซึ่งภาพยนตร์ดังกล่าวผ่านการตรวจสอบเอกสารทางการเงินและได้รับอนุมัติเงินคืนจากคณะกรรมการพิจารณาการคืนเงินสำหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มีวงเงินที่ต้องคืนให้แก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ดังกล่าว จำนวนเงินทั้งสิ้น 216,818,134.76 บาท รายละเอียดตามตาราง ต่อไปนี้

 

ที่

ชื่อภาพยนตร์

นำเงินมาลงทุน

ในประเทศไทย

วงเงินหลังตรวจสอบเอกสารทางการเงิน

วงเงินที่ต้องคืนให้แก่

ผู้มีสิทธิได้รับเงินคืน

สถานะ

การดำเนินการ

1

JM

ฝรั่งเศส

140,002,923.81

134,660,848.77

26,932,169.75

อนุมัติเงินคืนแล้ว

20 .. 65

2

Forbidden

สิงคโปร์

73,852,439.62

71,960,257.00

12,952,846.26

อนุมัติเงินคืนแล้ว

28 มิ.. 65

3

Shantaram 1

สหรัฐอเมริกา

379,605,848.03

345,358,950.42

69,071,790.08

อนุมัติเงินคืนแล้ว

28 มิ.. 65

4

Shantaram 2

สหรัฐอเมริกา

243,638,151.86

231,417,891.06

46,283,578.21

อนุมัติเงินคืนแล้ว

28 มิ.. 65

5

Beer Run 

สหรัฐอเมริกา

255,427,243.41

237,403,335.30

47,480,667.06

อนุมัติเงินคืนแล้ว

28 มิ.. 65

6

Beer Run 2

สหรัฐอเมริกา

99,316,213.72

93,980,556.00

14,097,083.40

อนุมัติเงินคืนแล้ว

28 มิ.. 65

 

รวม

1,191,842,820.45

 

216,818,134.76

 

หมายเหตุ เรียงลำดับก่อน-หลัง ตามวันที่ส่งเอกสารทางการเงินและวันที่ได้รับอนุมัติเงินคืน

 

        ทั้งนี้ ภาพยนตร์ทั้ง 6 เรื่องดังกล่าวมีแผนออกฉายภายในปี . 2565 ผ่านทางโรงภาพยนตร์และช่องทางออนไลน์ เช่น HBO, Paramount+, Apple TV โดยภาพยนตร์ทุกเรื่องมีการใส่เครดิตท้ายเรื่องว่ามีการถ่ายทำในประเทศไทย ได้รับเงินสนับสนุนและความร่วมมือจากประเทศไทยเป็นอย่างดี ซึ่งข้อความเหล่านี้จะได้รับการเผยแพร่ไปสู่สายตาผู้ชมและผู้ผลิตภาพยนตร์ทั่วโลก

        3. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี .. 2565 รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร วงเงินทั้งสิ้น 167,612,800 บาท โครงการดังกล่าวมีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญาแล้วทั้งสิ้น 154,940,289.86 บาท และมีแผนการใช้เงินในไตรมาสที่ 4 อีกจำนวน 7,957,204 บาท จึงคงเหลือเงินในโครงการดังกล่าวจำนวน 4,715,305.14 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินคืนให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ที่ได้รับการอนุมัติเงินคืนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 เรื่อง ตามข้อ 2

        4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีหนังสือลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรสำหรับจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ 6 เรื่อง จำนวนเงิน 212,102,829.62 บาท ให้สำนักงบประมาณพิจารณาดำเนินการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และกรมการท่องเที่ยวมีหนังสือลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

        5. สำนักงบประมาณได้แจ้งผลการพิจารณาเรื่อง ตามข้อ 4 โดยสำนักงบประมาณได้นำเรื่องกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 212,102,829.62 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) 20 กันยายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9742

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!